Peraturan Perjalanan


UMUM

Apakah Peraturan Perjalanan?
Peraturan Perjalanan ialah keperluan yang diperkenalkan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) pada 2019 untuk menyeragamkan pendekatan yang diselaraskan yang dilaksanakan oleh Penyedia Perkhidmatan Aset Maya (VASP). Pelaksanaannya bagi mengelak urus niaga kewangan dilakukan melalui cara terlarang seperti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Peraturan Perjalanan menghendaki VASP berkongsi antara mereka maklumat tambahan individu atau entiti yang terlibat dalam urus niaga (hantar/terima) aset digital. Jenis tingkah laku ini telah digunakan untuk institusi kewangan tradisional seperti bank selama lebih dari dua puluh tahun. Bilakah Peraturan Perjalanan akan dilaksanakan? MX Global hendaklah memasukkan Peraturan Perjalanan sebagai keperluan dalam semua pemindahan transaksi aset digital (hantar dan terima) sementara pada Ogos 2022.

Siapakah Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)?
FATF ialah badan pemerhati pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas global. Mereka adalah badan penggubal dasar antara kerajaan yang menetapkan piawaian antarabangsa dengan matlamat untuk mencegah pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas di mana lebih 200 bidang kuasa di seluruh dunia telah komited kepada piawaian FATF

Siapakah Pembekal Perkhidmatan Aset Maya (VASP)?
VASP ialah mana-mana orang asli atau undang-undang yang tidak dilindungi di tempat lain di bawah Pengesyoran, dan sebagai perniagaan menjalankan satu atau lebih daripada aktiviti atau operasi berikut untuk atau bagi pihak orang asli atau undang-undang lain:
● pertukaran antara aset digital dan mata wang fiat;
● pertukaran antara satu atau lebih bentuk aset digital;
● pemindahan aset digital;
● penyimpanan selamat dan/atau pentadbiran aset atau instrumen digital yang membolehkan kawalan ke atas aset digital; dan
● penyertaan dalam dan penyediaan perkhidmatan kewangan yang berkaitan dengan tawaran penerbit dan/atau penjualan aset digital.
MX Global ialah salah satu daripada VASP.

Apakah komponen Peraturan Perjalanan?
Peraturan Perjalanan terdiri daripada komponen di bawah:
1. Menilai sama ada urus niaga adalah dengan VASP rakan niaga atau dengan dompet yang tidak dihoskan;
2. Mengumpul maklumat Pemula dan Penerima yang diperlukan;
3. Menghantar maklumat Pemula dan Penerima yang diperlukan kepada rakan sejawat VASP, apabila
berkenaan; dan-
4. Mengesahkan jika maklumat Pemula dan Penerima yang diperlukan telah diterima oleh
VASP rakan niaga, apabila berkenaan

Apakah itu Dompet Tidak Dihoskan?
Dompet yang tidak dihoskan, juga dikenali sebagai storan sejuk atau jagaan sendiri, membolehkan pengguna mengekalkan baki aset digital di luar pertukaran, seperti mempunyai wang kertas dalam dompet atau dompet anda sendiri. Menggunakan dompet perkakasan Ledger atau Trezor, contohnya, atau aplikasi telefon mudah alih seperti Mycelium, atau beberapa perisian seperti Electrum.

Adakah Peraturan Perjalanan terpakai kepada saya?
Ya, menurut semakan Garis Panduan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan untuk Institusi Pelaporan dalam Pasaran Modal (Garis Panduan AML SC) berhubung pemindahan wayar aset digital (keperluan Peraturan Perjalanan) oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“ SC”) pada 26 April 2021. Oleh itu, ia memerlukan terkawal (VASP) untuk mengumpul, mengesahkan, menghantar dan menyimpan maklumat tertentu tentang Pemula dan Penerima transaksi apabila melakukan transaksi aset digital.

Mengapakah MX Global melaksanakan Peraturan Perjalanan?
Sebagai salah satu Pengendali Pasaran Berdaftar – Pertukaran Aset Digital (RMO-DAX) di Malaysia, MX Global tertakluk pada pematuhan kepada peraturan yang ditetapkan oleh SC. Dari segi minat pelanggan, Travel Rule akan meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap MX Global dalam memudahkan pelanggan menghantar dan menerima aset digital dengan memperkenalkan cek tambahan di sekitar sebarang percubaan transaksi supaya risiko menghantar aset digital ke alamat yang salah dapat dikurangkan dan mengekalkan pelanggan kami. dana selamat seperti daripada aktiviti pengubahan wang haram.

Adakah Peraturan Perjalanan akan menjadikan yuran lebih mahal?
Tidak, pelaksanaan Peraturan Perjalanan tidak menjejaskan yuran semasa MX Global yang dikenakan kepada pelanggan.

Adakah MX Global mendedahkan sebarang maklumat yang diisytiharkan?
Untuk makluman anda, di bawah keperluan Peraturan Perjalanan dan agar ia dapat digunakan sepenuhnya, MX Global mungkin perlu berkongsi maklumat yang diisytiharkan dengan VASP lain apabila ia diperlukan. MX Global hanya akan berkongsi maklumat dengan VASP yang telah anda pilih untuk menghantar aset digital kepada dan hanya VASP yang diiktiraf dan dipercayai oleh MX Global. Selain itu, untuk mematuhi keperluan undang-undang dan kawal selia, MX Global juga mungkin memerlukan untuk mendedahkan maklumat yang diisytiharkan kepada pihak ketiga. Anda boleh mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dalam kami Polisi.


HANTAR ASET DIGITAL

Apakah maklumat tambahan yang perlu saya sediakan semasa menghantar aset digital?
Anda dikehendaki memulakan pemindahan pada MX Global dan menyertakan:

● Jumlah aset digital; dan
● Alamat dompet rakan niaga.
Selepas proses awal, anda dikehendaki mengisytiharkan kepada siapa anda menghantar aset digital. Semasa langkah ini, anda mungkin perlu mengisytiharkan:
● sama ada anda menghantar aset digital ke tidak dihoskan dompet atau ke Pasaran Kripto (untuk mengisi nama VASP),
● sama ada transaksi dibuat kepada anda dompet sendiri, dompet pihak ketiga, Atau dompet institusi,
● dompet nama penerima, kewarganegaraan, negara tempat tinggal (jika anda menghantar ke dompet pihak ketiga),
● dompet nama berdaftar institusi, negara diperbadankan, pemerbadanan no (jika anda menghantar ke dompet institusi).


MENERIMA ASET DIGITAL

Apakah maklumat tambahan yang perlu saya sediakan apabila menerima aset digital?
Anda dikehendaki log masuk ke akaun MX Global dan teruskan ke fungsi Pemindahan Masuk dalam portal untuk menuntut aset digital yang dipindahkan. Selepas proses awal, anda dikehendaki mengisytiharkan daripada siapa anda menerima aset digital. Semasa langkah ini, anda mungkin perlu mengisytiharkan:
● sama ada transaksi dibuat daripada anda dompet sendiri, dompet pihak ketiga, Atau dompet institusi,
● dompet nama penuh pemula, kewarganegaraan, dan negara kediaman (jika anda menerima daripada dompet pihak ketiga),
● dompet nama berdaftar institusi, negara diperbadankan, no (jika anda menerima daripada dompet institusi).

Bagaimana jika saya salah eja nama orang itu? Adakah saya akan kehilangan aset digital saya?
Adalah penting anda memberikan kami nama yang dieja dengan betul. Jika anda salah mengeja nama seseorang, anda tidak akan kehilangan aset digital anda, tetapi transaksi mungkin ditangguhkan atau dibatalkan.

Platform aset digital manakah yang boleh saya hantar?
Sebelum pelanggan kami menghantar kepada Pembekal Perkhidmatan Aset Maya (VASP) lain, Peraturan Perjalanan memerlukan pasukan pematuhan MX Global untuk menilai VASP tersebut. Anda juga akan menemuinya dalam menu pilihan apabila anda melalui proses penghantaran aset digital.

Bagaimana jika platform aset digital mempunyai berbilang entiti yang disenaraikan?
Jika anda menghantar aset digital kepada Pembekal Perkhidmatan Aset Maya (VASP) dengan berbilang cawangan negara, cuba jelaskan tentang cawangan negara tersebut. Sila semak di cawangan mana penerima adalah pelanggan. Syarat Penggunaan VASP biasanya mempunyai maklumat ini. Jika maklumat ini tidak tersedia, sila pilih pilihan yang paling generik.

Bagaimana jika saya ingin menghantar ke platform yang tiada dalam senarai?
Anda masih boleh menghantar aset digital ke platform tersebut daripada MX Global tetapi anda dikehendaki memberikan butiran VASP kepada kami.

Bolehkah saya menghantar aset digital ke alamat dompet peribadi (seperti Metamask atau Lejar)?
Ya, subjek yang anda telah berikan kepada kami maklumat yang diperlukan.