Undang-undang & Privasi

Ketahui lebih lanjut tentang undang-undang & privasi kami

Polisi

1.       PENGENALAN

1.1     Dasar Privasi ini ("Dasar") menerangkan cara kami mengumpul, memproses, menggunakan dan mendedahkan data peribadi anda berhubung dengan akses dan penggunaan produk dan perkhidmatan MX Global anda.

Rujukan dalam dokumen ini kepada "MX Global", "kami", "kami", "kami" atau sebarang istilah yang serupa adalah kepada MX Global Sdn Bhd, yang merupakan pengawal data

1.2      Kami komited untuk memastikan privasi anda dilindungi. Sekiranya kami meminta anda memberikan maklumat tertentu yang membolehkan anda dikenal pasti apabila menggunakan laman web ini, maka anda boleh yakin bahawa ia hanya akan digunakan menurut Pernyataan Privasi ini.

1.3       Kami komited untuk memastikan data peribadi anda selamat. Untuk mengelakkan akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan, kami telah menyediakan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan menjamin data peribadi yang kami kumpulkan dalam talian.

1.4       Dengan menyerahkan maklumat anda, mendaftar di laman web dan/atau pengesahan lain, dan/atau dengan menggunakan produk dan/atau perkhidmatan atau dengan memberikan maklumat anda kepada kami, anda akan dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju dengan amalan dan dasar yang digariskan dalam dasar privasi ini dan anda dengan ini bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data dan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam dasar privasi ini dan mengesahkan bahawa anda terikat dengan Pernyataan Dasar Privasi ini.

1.5       Kami berhak untuk menukar, mengubah suai, menambah atau memadam bahagian terma Pernyataan Dasar Privasi ini, mengikut budi bicara mutlak kami, pada bila-bila masa. Jika anda tidak bersetuju dengan Pernyataan Dasar Privasi ini pada bila-bila masa, jangan gunakan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan atau berikan kami sebarang data dan/atau maklumat peribadi anda.

1.6      Jika anda tidak memberikan kami beberapa atau semua maklumat yang diminta oleh MX Global atau menarik balik persetujuan anda untuk MX Global mengumpul dan menggunakan data peribadi anda, MX Global tidak akan dapat menyediakan atau terus memberikan anda produk dan perkhidmatan kami.

2. OBJEKTIF

2.1       Objektif Pernyataan Dasar Privasi ini adalah untuk:

•       Menyediakan satu set piawaian perlindungan privasi dan data peribadi yang mengawal prosedur kami dan melindungi privasi data peribadi anda;

•          Tunjukkan komitmen berterusan kami untuk melindungi privasi anda dan menangani sebarang kebimbangan privasi yang mungkin anda miliki;

•          Terangkan cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan mengekalkan data peribadi anda;

•          Pastikan kami mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”); dan

•          Memudahkan pematuhan kami dengan sebarang perkembangan selanjutnya dalam perlindungan data peribadi.

3.       SKOP

          3.1         Pernyataan Dasar Privasi ini menerangkan:

·         Jenis data peribadi;

·         Cara kami mengumpul data peribadi;

·         Cara kami menggunakan data peribadi anda;

·         Pendedahan data peribadi;

·         Keselamatan data peribadi anda;

·         Syarikat Global; dan

·         Perkara tambahan yang berkaitan dengan data peribadi.

4.        JENIS DATA PERIBADI

4.1     Secara amnya, sesetengah produk dan perkhidmatan kami memerlukan kami mengetahui siapa anda supaya kami dapat memenuhi keperluan anda dengan sebaiknya. Apabila anda mendaftar di Laman Web kami, mengakses produk dan/atau perkhidmatan kami, menyerahkan maklumat, atau melalui sebarang interaksi dengan kami melalui borang permohonan atau pendaftaran, e-mel, panggilan telefon, perkhidmatan pesanan ringkas, teks atau surat-menyurat lain, kami mungkin bertanya kepada anda. untuk secara sukarela memberikan kami maklumat tertentu yang mengenal pasti anda secara peribadi atau boleh digunakan untuk mengenal pasti anda secara peribadi.

Tanpa prejudis kepada keluasan perkara di atas, berikut (tetapi tidak terhad kepada) maklumat yang kami kumpulkan daripada anda boleh membentuk data peribadi di bawah PDPA termasuk:

•          Data hubungan (nama, kad pengenalan, pasport atau nombor pengenalan lain, nombor telefon, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, kepentingan peribadi, dan apa-apa maklumat lain yang diberikan kepada kami dalam sebarang bentuk yang mungkin anda serahkan kepada kami, interaksi dengan MX Global dan ejen/pekerjanya, atau melalui pembukaan akaun dengan MX Global).

•          Maklumat lain yang anda pilih secara sukarela untuk diberikan kepada kami (seperti maklumat yang dikongsi oleh anda dengan kami melalui e-mel).

•          Maklumat kewangan.

•          Maklumat yang diterima oleh pertubuhan perbadanan di bawah kontrak yang sah atau sebaliknya.

•         Penggunaan produk dan/atau perkhidmatan kami oleh anda, termasuk data sejarah pelaburan, volum, corak, ramalan dan arah aliran.

•          Rekod data e-mel dan panggilan telefon.

•       Penggunaan Laman Web kami dan produk dan/atau perkhidmatan, komputer dan maklumat sambungan, keupayaan peranti, lebar jalur, statistik pada paparan halaman, dan trafik ke dan dari Laman Web kami, termasuk kuki, alamat IP, dasar dan maklumat sejarah penggunaan.

5.        BAGAIMANA KAMI MENGUMPUL DATA PERIBADI

5.1       Kami memperoleh data dan maklumat peribadi dalam pelbagai cara, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

•          Apabila anda mendaftar akaun dengan MX Global melalui laman web kami.

•          Melalui hubungan anda dengan kami, contohnya maklumat yang diberikan oleh atau dikumpul daripada anda semasa menggunakan produk atau perkhidmatan kami, semasa mengambil bahagian dalam tinjauan pelanggan, pertandingan dan promosi.

•          Daripada analisis cara anda menggunakan dan mengurus akaun anda dengan kami, daripada transaksi yang anda buat dan daripada pembayaran yang dibuat kepada/dari akaun anda.

•          Apabila anda menghubungi MX Global melalui pelbagai kaedah seperti borang permohonan, e-mel, surat dan panggilan telefon. Jika anda menghubungi kami atau kami menghubungi anda menggunakan telefon, kami mungkin memantau atau merakam panggilan telefon untuk tujuan jaminan kualiti, latihan dan keselamatan.

•          Apabila kami memperoleh sebarang data dan maklumat daripada pihak ketiga (cth agensi rujukan kredit, agensi kawal selia dan penguatkuasaan, perkhidmatan pengesahan identiti).

•          Kami juga mungkin mengumpul maklumat melalui teknologi. Maklumat tersebut mungkin termasuk melalui kuki, geolokasi, perkhidmatan analitik pihak ketiga atau sebagainya.

•          Daripada sumber lain yang berkenaan dengannya anda telah memberikan persetujuan anda untuk mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan anda dan/atau jika tidak disekat.

6.        BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN DATA PERIBADI ANDA

6.1       Kami mungkin menggunakan data dan maklumat peribadi anda untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut:

•          Untuk tujuan khusus yang mana data peribadi dan/atau maklumat itu diberikan.

•          Untuk mengesahkan identiti anda seperti yang dikehendaki oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan mana-mana pihak berkuasa dan undang-undang yang berkenaan.

•          Dalam kes pelabur ingin memperuntukkan modal (iaitu pelabur meletakkan pelaburan/pelaburannya) pada platform, untuk mengesahkan bahawa anda layak untuk membuat pelaburan melalui laman web mengikut undang-undang yang berkaitan.

•          Untuk mematuhi sebarang keperluan pematuhan dan pendedahan mana-mana dan semua kerajaan dan/atau, agensi, badan kawal selia dan/atau berkanun.

• Untuk mematuhi sebarang kewajipan undang-undang yang mengikat kami di bawah mana-mana undang-undang, peraturan, peraturan, undang-undang kecil, perintah, garis panduan, arahan, dasar dan keperluan lain yang berkuat kuasa dan seperti yang dipinda dari semasa ke semasa.

•          Untuk tujuan penyimpanan rekod dalam perjalanan biasa perniagaan MX Global.

•          Sebarang tujuan yang berkaitan dengan aktiviti di Laman Web kami.

•          Untuk mengesahkan identiti anda dan memastikan bahawa anda layak untuk mengakses dan menggunakan produk dan/atau perkhidmatan yang disediakan di Laman Web kami.

•          Untuk memproses dan, jika perlu, membalas permohonan, pertanyaan atau permintaan anda atau berkomunikasi dengan anda.

•          Untuk menjalankan semakan usaha wajar ke atas anda mengikut semua undang-undang yang terpakai dan dasar dalaman MX Global 'kenali pelanggan anda' dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram/Mencegah Pembiayaan Keganasan.

•           Untuk membolehkan MX Global mematuhi semua kewajipan undang-undang dan peraturannya.

•          Untuk memaklumkan atau mengemas kini anda tentang produk, atau perkhidmatan yang anda minta daripada MX Global atau yang mungkin menarik minat anda, di mana anda telah bersetuju untuk dihubungi untuk tujuan tersebut.

•          Untuk memaklumkan anda tentang perubahan pada Tapak Web kami atau operasi MX Global;

•          Untuk memantau, menambah baik dan mentadbir Laman Web kami dan produk dan perkhidmatan yang disediakan melaluinya, dan menjalankan statistik atau bentuk analisis lain untuk tujuan mengekalkan atau menambah baik Laman Web kami dan produk dan perkhidmatan MX Global secara umum;

•          Untuk mematuhi semua prosiding atau pertanyaan daripada mana-mana negeri, kawal selia atau agensi penguatkuasaan atau menguatkuasakan atau mempertahankan hak undang-undang kami dan/atau mendapatkan nasihat undang-undang; dan

•          Bahawa orang yang munasabah akan menganggap sesuai dalam keadaan dan di mana anda telah dimaklumkan menurut Pernyataan Dasar Privasi ini, setakat yang berkenaan. 

7.        PENDEDAHAN DATA PERIBADI

7.1       Sebagai sebahagian daripada menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami, dan untuk pengurusan dan operasi produk dan perkhidmatan ini, dan untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan, kami mungkin dikehendaki atau perlu mendedahkan data peribadi dan/atau maklumat tentang anda dan akaun anda dengan kami kepada pihak ketiga berikut:

•          Syarikat dan organisasi yang bertindak sebagai ejen, ahli gabungan dan/atau penasihat profesional kami.

•          Syarikat dan organisasi yang membantu kami dalam memproses atau sebaliknya memenuhi transaksi yang anda minta.

•          Penguatkuasaan undang-undang, pematuhan peraturan dan agensi kerajaan.

•          Penasihat anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada akauntan, juruaudit, peguam, penasihat kewangan atau penasihat profesional lain) jika diberi kuasa oleh anda.

•           Mana-mana orang lain yang dimaklumkan oleh anda sebagai diberi kuasa untuk memberi arahan atau menggunakan akaun, kemudahan, produk atau perkhidmatan bagi pihak anda.

7.2       Pihak ketiga yang disebutkan di atas mungkin dalam beberapa keadaan berada di luar negara anda. Anda membenarkan kami memindahkan data peribadi anda ke luar Malaysia dalam keadaan ini. Simpan seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Dasar Privasi ini, kami sebaliknya akan menganggap data peribadi anda sebagai peribadi dan sulit dan tidak akan mendedahkan data peribadi anda kepada sesiapa di luar MX Global kecuali:

•          Di mana anda telah memberi kebenaran.

•          Di mana kita dikehendaki atau dibenarkan berbuat demikian oleh undang-undang.

•          Jika diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana perintah mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa, sama ada kerajaan atau separa kerajaan dengan bidang kuasa ke atas MX Global.

•          Di mana kami boleh memindahkan hak dan kewajipan menurut perjanjian kami dengan anda.

•          Di mana kami dikehendaki memenuhi kewajipan kami kepada mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan (sama ada di dalam atau di luar negara anda.

8. KESELAMATAN DATA PERIBADI ANDA

8.1       Data peribadi anda diselenggara oleh MX Global dalam bentuk elektronik pada peralatannya, dan pada peralatan pekerjanya. Data peribadi tersebut juga boleh ditukar kepada bentuk fizikal dari semasa ke semasa. MX Global telah melaksanakan dan akan terus mengekalkan langkah keselamatan yang mencukupi untuk menghalang pengumpulan, penggunaan, pemprosesan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian dan pelupusan tanpa kebenaran data peribadi anda. Namun begitu, anda mengakui dan bersetuju bahawa komunikasi melalui Internet tidak sepenuhnya selamat dan sebarang maklumat yang dipindahkan ke MX Global dilakukan atas risiko anda sendiri. MX Global tidak menjamin atau menjamin bahawa maklumat yang anda berikan tidak akan diakses, disalin, digunakan, diproses atau dilupuskan dengan melanggar langkah keselamatan MX Global, dan anda bersetuju untuk tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh MX Global. daripadanya. Sekiranya berlaku pelanggaran sedemikian, MX Global akan, setakat yang munasabah, memaklumkan dengan segera semua orang yang terjejas.

Tiada pentadbir di MX Global akan mengetahui kata laluan anda. Anda menerima bahawa anda bertanggungjawab untuk merahsiakan nama pengguna dan kata laluan anda ke akaun anda dengan MX Global. Pastikan anda log keluar dari Laman Web kami apabila selesai. MX Global tidak bertanggungjawab untuk sebarang penggunaan tanpa kebenaran akaun dan kata laluan anda. Jika anda mengesyaki sebarang penggunaan tanpa kebenaran akaun anda, anda mesti segera MX Global dengan menghantar e-mel kepada [e-mel dilindungi]

9.        SYARIKAT GLOBAL

9.1       Data peribadi yang kami kumpulkan mungkin dipindahkan ke, disimpan dan diproses di luar bidang kuasa tempat anda tinggal, dan undang-undang negara tersebut mungkin berbeza daripada undang-undang yang terpakai di negara anda sendiri. Sebarang pemprosesan data sedemikian akan dilakukan oleh kakitangan kami, atau kakitangan pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami, yang peranan mereka termasuk mengesahkan identiti anda, memproses butiran pembayaran dan menyediakan sokongan pelanggan.

Dengan menerima Pernyataan Dasar Privasi ini, dan kemudian menyerahkan data peribadi anda, anda bersetuju untuk memindahkan, menyimpan atau memprosesnya di luar bidang kuasa anda.

10.     PERKARA TAMBAHAN BERKAITAN DATA PERIBADI

          10.1      Pengekalan data peribadi

MX Global akan mengekalkan data peribadi anda dengan mematuhi Pernyataan Dasar Privasi ini dan Terma dan Syarat perjanjian anda dengan MX Global untuk tempoh hubungan anda dengan kami, dan selepas itu untuk tempoh yang mungkin perlu untuk melindungi kepentingan MX Global dan pelanggannya, dan seperti yang dikehendaki oleh dasar berkaitan MX Global, dan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang .

          10.2 Data dan maklumat peribadi yang tidak lengkap

Jika dinyatakan (contohnya dalam borang permohonan atau borang pembukaan akaun), adalah wajib untuk memberikan data dan maklumat peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk produk atau perkhidmatan kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan data atau maklumat peribadi wajib tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan/permintaan anda atau memberikan anda produk atau perkhidmatan kami.

          10.3     Hak anda untuk mengakses dan mengemas kini data dan maklumat peribadi anda

Anda mempunyai hak untuk mengakses data dan maklumat peribadi anda. Sila hubungi sokongan pelanggan jika anda ingin mempunyai akses kepada data dan maklumat peribadi anda. MX Global akan mengambil langkah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan anda.

Jika terdapat sebarang perubahan pada data peribadi anda atau jika anda percaya bahawa data peribadi yang kami ada tentang anda adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, sila hubungi kami supaya kami boleh mengambil langkah untuk mengemas kini data peribadi anda. . MX Global boleh menggunakan budi bicaranya dalam membenarkan pembetulan yang diminta dan/atau mungkin memerlukan bukti dokumentari selanjutnya mengenai data atau maklumat peribadi baharu untuk mengelakkan penipuan dan ketidaktepatan.

          10.4     Semakan kepada Pernyataan Dasar Privasi ini

Penyata Dasar Privasi ini mungkin disemak oleh kami dari semasa ke semasa. Jika terdapat sebarang perubahan penting, MX Global akan memberitahu anda (cth melalui komunikasi e-mel atau menyiarkan notis yang ketara).

          10.5     Bahasa

Penyata Dasar Privasi dikeluarkan dan dipaparkan di laman web Syarikat adalah dalam bahasa Inggeris.

Walau bagaimanapun, mengikut Seksyen 7(3) PDPA, Syarikat hendaklah menyediakan dokumen ini dalam versi Bahasa Malaysia atas permintaan daripada pelanggan.

Sekiranya berlaku sebarang percanggahan, versi bahasa Inggeris bagi Pernyataan Dasar Privasi ini akan diguna pakai.

10.6 Menghubungi MX Global berhubung dengan data dan maklumat peribadi.

Sekiranya anda memerlukan Penyata Dasar Privasi ini dalam Bahasa Malaysia atau mempunyai sebarang pertanyaan berhubung dengan Pernyataan Dasar Privasi ini atau cara kami mengendalikan data dan maklumat peribadi anda, sila hubungi [e-mel dilindungi]

 

 

 1. PENERIMAAN SYARAT
 • Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian yang mengikat secara sah antara anda dan MX Global Sdn Bhd. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, sebarang rujukan kepada "kami" "kami" "kami" "MX", "MX Global", "Syarikat “dan/atau mana-mana istilah yang serupa hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada MX Global Sdn Bhd, manakala sebarang rujukan kepada “anda” “anda” “Pelanggan” dan/atau mana-mana istilah yang serupa akan ditafsirkan sebagai rujukan kepada anda sebagai pengguna MX Global.
 • Dengan mendaftar dan membuka akaun untuk menggunakan tapak web kami dan MX Global (setiap "Akaun Pelanggan"), anda menyatakan bahawa anda layak untuk berbuat demikian, dan bersetuju tanpa syarat bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima semua Terma dan Syarat yang ditetapkan di bawah, bersama-sama dengan Penyata Dasar Privasi, dan Pengakuan Risiko yang Diisytiharkan Sendiri (sebagaimana terma tersebut ditakrifkan di bawah) (secara kolektif, "Perjanjian").
 • Anda juga menerima dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memahami dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, peraturan dan keperluan bidang kuasa di Malaysia yang mungkin terpakai untuk penggunaan laman web kami dan/atau Akaun MX anda oleh anda.
 • Sila baca Terma dan Syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan tapak web kami kerana ia menjejaskan hak dan kewajipan undang-undang anda. MX Global boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, enggan membuka Akaun Pengguna untuk anda.
 1. PERKARA AM

Platform yang dikendalikan oleh MX Global Sdn Bhd menyediakan cara yang mesra pengguna untuk berdagang Fiat (seperti yang ditakrifkan di bawah) untuk Aset Digital yang Disokong (seperti yang ditakrifkan di bawah) dan sebaliknya. Ia tidak memberi Pengguna (seperti yang ditakrifkan di bawah) keupayaan untuk memperdagangkan Fiat untuk satu bentuk kepada bentuk tender sah yang lain.

MX Global Sdn Bhd menyediakan perkhidmatan berikut kepada setiap Pelanggan:

 • satu atau lebih dompet aset digital yang dihoskan ("Dompet MX") yang membolehkan Pelanggan menyimpan, menjejak, memindahkan dan mengurus baki Aset Digital Disokong Pelanggan, pada masa ini BTC, ETH, XRP atau SOL sahaja.
 • perkhidmatan pertukaran aset digital yang membolehkan Pelanggan mendapatkan harga untuk pembelian dan penjualan Aset Digital yang Disokong (“MX Exchange");
 • platform pertukaran dagangan aset digital yang membolehkan Pelanggan membeli (dengan Fiat) dan menjual (untuk Fiat) Aset Digital yang Disokong, atau berdagang, dalam setiap kes melalui urus niaga di MX Exchange dengan memadankan dagangan anda dengan pesanan terbuka daripada Pelanggan lain ("Perkhidmatan Penukaran Pertukaran“); dan
 • Produk dan perkhidmatan lain yang MX Global sediakan kepada Pengguna dan/atau Pelanggan dari semasa ke semasa, (secara kolektif "Perkhidmatan Aset Digital").
 1. DEFINISI ISTILAH

3.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, terma berikut hendaklah, melainkan jika konteksnya menghendaki sebaliknya, mempunyai makna seperti yang ditakrifkan di bawah. Semua istilah lain yang tidak ditakrifkan di sini hendaklah mempunyai makna yang boleh diterima secara umum dalam industri berdasarkan konteks yang digunakan di sini:

Konteks definisi
“Perkhidmatan Aset Digital” bermaksud produk dan perkhidmatan yang MX Global sediakan kepada Pengguna dan Pelanggan, termasuk tetapi tidak terhad kepada Perkhidmatan Penukaran Exchange.
“Transaksi Aset Digital” bermaksud urus niaga melalui Dompet MX yang membolehkan Pengguna yang berkaitan menghantar Aset Digital yang Disokong kepada, dan meminta, menerima dan menyimpan Aset Digital yang Disokong daripada, pihak ketiga dengan memberi arahan melalui tapak web MX Global.

 

"Penafian" bermakna Penafian Global MX tersedia di tapak web kami.

 

“Perkhidmatan Penukaran Bursa” merujuk kepada pembelian (dengan Fiat) dan jual (untuk Fiat) Aset Digital yang Disokong.

 

“Fiat” bermaksud Ringgit Malaysia, mata wang Malaysia yang sah.

 

"Pelanggan" bermaksud Pengguna yang telah kami terima sebagai Pelanggan untuk membeli/ menjual/ memperdagangkan Aset Digital yang Disokong.

 

“KYC” merujuk kepada "Kenali Pelanggan Anda", satu proses yang mana kami memperoleh maklumat tentang identiti dan alamat Pengguna dan bakal Pengguna dan Pelanggan.

 

“Penyata Dasar Privasi” bermaksud Pernyataan Dasar Privasi Global MX tersedia di tapak web kami.
"Pengakuan Risiko yang Diisytiharkan Sendiri" bermakna MX Global Self-Declared Risk Acknowledgement tersedia dalam laman web kami.

 

"Aset Digital yang Disokong" merujuk kepada aset digital iaitu BTC, ETH, XRP dan aset digital lain yang mungkin disokong pada platform kami dari semasa ke semasa.

 

"Pengguna" merujuk kepada mana-mana orang yang menggunakan MX Global yang telah mendaftarkan akaun di tapak web kami.

 

“Pengguna Asing” Merujuk kepada pengguna iaitu
(i) Warganegara Malaysia Tidak Bermastautin di Malaysia;
(ii) Bukan Warganegara Malaysia Tidak Bermastautin di Malaysia dan
(iii) Bukan Warganegara Malaysia Bermastautin di Malaysia.

 

 1. PINDAAN KEPADA PERJANJIAN

4.1 MX Global berhak untuk meminda atau mengubah suai (seluruh atau sebahagian) Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan menerbitkan versi pindaan Perjanjian ini di tapak web kami.

4.2 Pindaan kepada Perjanjian ini akan berkuat kuasa dan akan dianggap diterima oleh anda, pada dan dari kali pertama anda mengakses MX Global atau Perkhidmatan Aset Digital selepas MX Global menerbitkan pindaan tersebut dan ia akan digunakan secara berterusan dengan hormat. kepada sebarang aktiviti yang dimulakan selepas diterbitkan.

4.3 Anda harus melawati laman web kami dengan kerap untuk menyemak bila Terma dan Syarat terakhir dikemas kini (seperti yang dipaparkan di bahagian atas dokumen ini) dan untuk menyemak Terma dan Syarat semasa. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memberitahu anda tentang sebarang pindaan kepada Terma dan Syarat yang kami anggap berkemungkinan akan menjejaskan hak dan kewajipan anda secara material. Sebarang notis sedemikian akan disiarkan di tapak web kami, atau dihantar melalui e-mel ke alamat yang dikaitkan dengan Akaun MX anda (lihat Komunikasi Elektronik).

4.4 Penggunaan berterusan Akaun MX anda, selepas sebarang pindaan kepada Terma dan Syarat ini, merupakan penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat, seperti yang diubah suai oleh pindaan tersebut.

4.5 Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang pindaan kepada Perjanjian ini, remedi tunggal dan eksklusif anda ialah menutup Akaun anda. Anda bersetuju bahawa MX Global tidak akan bertanggungjawab kepada anda akibat daripada apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh anda yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang pindaan kepada, atau pelaksanaan hak MX Global di bawah, Perjanjian ini.

 1. KELAYAKAN

5.1 Dengan membuka Akaun MX, anda dengan jelas menjamin dan menyatakan bahawa:

I. Anda berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai kapasiti penuh untuk menerima Terma dan Syarat dan memasukkan sebarang transaksi yang tersedia melalui laman web kami;

II. Anda tidak akan membuka, atau cuba membuka, Akaun MX di bawah sebarang nama kecuali anda sendiri; atau gunakan Akaun MX anda untuk menjalankan transaksi bagi pihak pihak ketiga;

III. Anda akan mematuhi proses permohonan akaun Korporat Global MX (perbadanan, syarikat, amanah atau perkongsian) jika anda ingin membuka dan menggunakan Akaun Korporat Global MX (HANYA untuk entiti perniagaan sah yang diperbadankan di Malaysia);

IV. Anda telah memberikan maklumat/dokumen pengenalan yang diperlukan menurut Polisi Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan MX Global dan diterima oleh MX Global Sdn Bhd;

V. Anda akan memberikan kedua-dua dokumen sokongan asal dan versi bahasa Inggeris terjemahan dokumen sokongan yang telah disahkan oleh notari awam negara jika anda tinggal di negara yang dokumennya dikeluarkan dalam bahasa ibunda mereka (yang bukan bahasa Inggeris)

(Nota: Terma dan syarat ini terpakai kepada Pengguna Asing)

VI. Anda tidak akan mempunyai lebih daripada satu Akaun MX; menggunakan atau mengakses mana-mana Akaun MX selain daripada anda sendiri; atau membantu mana-mana orang lain dalam mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada mana-mana Akaun MX;

VII. Anda akan menyediakan keselamatan untuk urus niaga yang dijalankan melalui Akaun MX anda dengan memastikan terdapat Fiat atau aset digital yang mencukupi (mengikut keadaan) dalam Akaun MX anda sebelum sebarang transaksi;

VIII. Anda tidak akan membenarkan atau memudahkan deposit Fiat ke dalam Akaun MX anda melainkan deposit itu dibuat mengikut Keperluan Deposit (lihat Deposit);

IX. Anda tidak dibenarkan membuat pengeluaran dalam bentuk Fiat daripada Dompet MX Ringgit anda melainkan anda telah memberikan kami akaun bank tempatan yang dibuka di bawah nama anda dengan institusi kewangan yang dikawal selia oleh Malaysia. Dalam keadaan ini, anda hanya dibenarkan membuat deposit dan pengeluaran dalam bentuk Aset Digital.

(Nota: Terma dan syarat ini terpakai kepada Pengguna Asing)

X. Anda tidak akan membenarkan atau memudahkan pengeluaran Fiat daripada Dompet MX anda ke akaun bank yang dipegang atas nama pihak ketiga (lihat Pengeluaran);

XI. Anda tidak akan menggunakan Akaun MX anda untuk atau berkaitan dengan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, mana-mana Aktiviti Larangan, yang melanggar mana-mana undang-undang, statut, ordinan atau peraturan;

XII. Sebarang maklumat yang anda berikan adalah benar, tepat dan betul; dan

XIII. Anda mengakui bahawa perdagangan aset digital melibatkan risiko yang besar dan boleh mengakibatkan kerugian kewangan yang ketara dan anda tidak akan memegang MX Global atau mana-mana ahli gabungan, pegawai, pengarah, pekerja dan wakilnya bertanggungjawab atas apa jua yang timbul daripadanya.

5.2 Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak dibenarkan untuk memasuki Perjanjian ini jika:

I. Dana yang digunakan oleh anda berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan Aset Digital dan/atau akses kepada MX Global adalah hasil (sama ada secara keseluruhan atau sebahagian) daripada sebarang aktiviti jenayah atau haram atau aktiviti pengubahan wang haram; atau

II. MX Global boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa perlu memberikan sebarang penjelasan atau notis, menolak akses kepada MX Exchange atau mana-mana Perkhidmatan Aset Digital kepada mana-mana Pengguna atau Pelanggan, termasuk di mana Pengguna/Klien tidak bertemu, atau MX Exchange mengesyaki bahawa Pengguna atau Pelanggan tidak (atau tidak mungkin) memenuhi, keperluan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk standard Pencegahan Pengubahan Wang Haram/Membanteras Pembiayaan Keganasan (AML/CFT).

Dengan membuka Akaun MX, anda menerima dan bersetuju bahawa MX Global boleh, tanpa notis lanjut dan mengikut budi bicara mutlaknya, menamatkan, menggantung atau menyekat akaun mana-mana pelanggan yang menggunakan, atau yang kami syak secara munasabah mungkin menggunakan, tapak web kami atau mana-mana Akaun MX dengan cara yang tidak konsisten dengan surat atau semangat Terma dan Syarat ini.

 1. PENDEDAHAN RISIKO

6.1 Sebelum menggunakan tapak web kami, anda harus memastikan bahawa anda memahami risiko yang terlibat dalam membeli, menjual atau berdagang aset digital. Pasaran aset digital boleh tidak menentu dan harga boleh turun naik dengan ketara, yang boleh mengakibatkan kenaikan atau penurunan mendadak dan ketara dalam nilai aset anda.

Kemeruapan pasaran ini dan risiko lain yang terlibat dalam membeli, menjual atau berdagang aset digital dijelaskan dalam Pengakuan Risiko yang Diisytiharkan Sendiri kami di tapak web kami. Mungkin terdapat risiko tambahan yang tidak dikenal pasti dalam Terma dan Syarat ini atau dalam Pengakuan Risiko yang Diisytiharkan Sendiri.

Oleh itu, anda mengesahkan dan bersetuju bahawa:

I. Anda telah menilai dengan teliti sama ada situasi kewangan dan toleransi risiko anda sesuai untuk membeli, menjual atau berdagang aset digital;

II. Semua keputusan pelaburan dibuat semata-mata oleh Pengguna. Walau apa pun dalam Perjanjian ini, MX Exchange dan ahli gabungannya, pegawai, pengarah, pekerja dan wakilnya tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk, dan dalam apa jua keadaan tidak bertanggungjawab kepada Pengguna berkaitan dengan keputusan tersebut;

III. Anda telah membaca Pengakuan Risiko yang Diisytiharkan Sendiri dan mengakui risiko yang berkaitan dengan penggunaan MX Exchange dan menerima Perkhidmatan Aset Digital; dan

IV. Sebarang kerugian akibat daripada dagangan atau pelaburan Pelanggan melalui pasaran yang diiktiraf tidak dilindungi oleh Dana Pampasan Pasaran Modal.

 1. KOMUNIKASI ELEKTRONIK
 • Anda menerima dan bersetuju bahawa:
 • sebarang komunikasi, perjanjian, notis dan/atau sebarang dokumen lain (bersama-sama “Komunikasi”) yang berkaitan dengan Akaun MX anda atau penggunaan perkhidmatan MX Global anda akan diberikan kepada anda secara elektronik dengan menyiarkannya di tapak web kami, menghantar e-mel kepada alamat e-mel anda telah diberikan kepada kami, atau melalui sebarang bentuk komunikasi elektronik yang lain. Anda bersetuju untuk menerima semua Komunikasi secara elektronik;
 • tanpa bertentangan dengan mana-mana peruntukan lain di bawah Terma dan Syarat ini, anda dengan ini bersetuju bahawa kami boleh menghubungi anda melalui panggilan telefon, mesej teks, e-mel dan kaedah elektronik lain pada masa hadapan dengan menggunakan maklumat yang anda berikan semasa pendaftaran di Platform.
 • semua komunikasi elektronik akan dilakukan mengikut Akta Perdagangan Elektronik 2006 dan anda dengan ini bersetuju untuk menerima secara elektronik semua pendedahan berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada dokumen, komunikasi, notis, kontrak, perjanjian atau pernyataan maklumat daripada kami atau sekutu kami, rakan kongsi pemasaran , ejen dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga lain yang mungkin kami gunakan
 • anda pada setiap masa akan menyediakan perkakasan dan perisian yang diperlukan untuk anda menerima, mengakses dan mengekalkan Komunikasi yang dihantar kepada anda secara elektronik, termasuk peranti dengan sambungan internet dan alamat e-mel yang sah dan boleh diakses;
 • Anda tidak dibenarkan menukar alamat e-mel berdaftar anda kerana akaun terikat dengan alamat e-mel. Jika anda menganggap akaun anda telah digodam dan ingin menukar alamat e-mel, sila hubungi perkhidmatan sokongan pelanggan kami untuk mendapatkan bantuan.

7.2 Anda boleh pada bila-bila masa menarik balik persetujuan anda untuk menerima Komunikasi secara elektronik dengan menghubungi [e-mel dilindungi].

 1. PENGESAHAN IDENTITI

8.1 MX Global melaksanakan dan mengekalkan piawaian ketat proses dan kawalan Kenali Pelanggan Anda (“KYC”) sebagai sebahagian daripada komitmen kami untuk memerangi penipuan dan membantu dalam pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Untuk memastikan kami memenuhi piawaian ini, anda dikehendaki memberikan butiran peribadi dan dokumen tertentu semasa membuka Akaun MX ("Pengesahan Identiti"). Sifat dan tahap Pengesahan Identiti yang diperlukan akan bergantung pada pemfailan risiko pelanggan kami dan had deposit dan pengeluaran yang anda ingin gunakan pada Akaun MX anda.

Dalam keadaan tertentu, MX Global juga boleh melaksanakan prosedur usaha wajar pelanggan (“EDD”) yang dipertingkatkan berhubung dengan Akaun MX anda. Anda menerima dan bersetuju bahawa anda akan kekal tertakluk kepada prosedur sedemikian pada setiap masa.

8.2 Setiap Pengguna mengakui dan bersetuju perkara berikut:

 • prosedur pengenalan dan pengesahan, mengikut KYC sebelum Pengguna menggunakan MX Exchange dan menerima manfaat Perkhidmatan Aset Digital;
 • jika Pengguna gagal memberikan dokumen dan maklumat yang diperlukan di bawah KYC, MX Global berhak untuk:

a) menghalang Pengguna tersebut daripada melakukan sebarang transaksi dalam bursa atau mengakses Perkhidmatan Aset Digital MX; dan/atau

b) segera menamatkan penyediaan Perkhidmatan Aset Digital kepada Pengguna tanpa notis terlebih dahulu.

 • semua maklumat (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat peribadi Pengguna) yang diberikan oleh Pengguna tersebut kepada MX Global adalah tepat dan lengkap. Jika MX Global mengesyaki sebarang maklumat sedemikian adalah tidak tepat, palsu atau tidak lengkap, MX Global berhak untuk:

a) menolak Pengguna untuk mendaftar untuk Akaun Pelanggan;

b) menghalang akses kepada MX Exchange atau Perkhidmatan Aset Digital; dan/atau

c) segera menamatkan penyediaan Perkhidmatan Aset Digital kepada Pengguna tanpa notis terlebih dahulu.

 • jika MX Global mengesyaki Pelanggan terlibat dalam sebarang aktiviti haram, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengubahan wang haram, penipuan, kecurian atau aktiviti jenayah, MX Global boleh sama ada meminta Pelanggan tersebut untuk memberikan maklumat tambahan untuk tujuan KYC dan pengesahan atau menamatkan serta-merta penyediaan Perkhidmatan Aset Digital kepada Pelanggan tersebut tanpa notis dan melaporkan aktiviti tersebut kepada pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan;
 • Pelanggan dengan ini membenarkan MX Global untuk, secara langsung atau tidak langsung (melalui pihak ketiga), membuat sebarang pertanyaan yang difikirkan perlu oleh MX Global untuk menyemak kaitan dan ketepatan maklumat yang diberikan untuk tujuan pengesahan, termasuk subkontrak penyediaan mana-mana KYC atau perkhidmatan pengesahan Pelanggan yang berkaitan kepada pihak ketiga yang dicalonkan; dan
 • bahawa mungkin terdapat kelewatan dalam mengakses Akaun MX anda, atau dalam menjalankan transaksi melalui Akaun MX anda, semasa kami menjalankan sebarang Pengesahan Identiti dan/atau prosedur EDD.

8.3         Penyimpanan maklumat

MX Global dikehendaki mengekalkan maklumat dan dokumentasi tertentu yang diperoleh sebagai sebahagian daripada prosedur Pengesahan Identiti dan EDD. Keperluan ini terpakai walaupun anda telah menamatkan hubungan anda dengan MX Global. Kami berhak untuk menyimpan maklumat dan dokumentasi sedemikian untuk tempoh yang diperlukan dan anda menerima serta bersetuju bahawa maklumat dan dokumentasi yang anda berikan kepada MX Global mungkin disimpan oleh kami, termasuk berikutan penutupan Akaun MX anda. 

 1. THE MX WALLET

9.1 Dompet MX membolehkan anda menghantar, menerima dan menyimpan aset digital (bersama-sama, “Transaksi Dompet MX”).

Aset Digital yang Disokong mungkin berubah dari semasa ke semasa. Dalam apa jua keadaan, anda tidak boleh cuba menjalankan Transaksi Dompet MX berhubung dengan aset digital selain daripada Aset Digital yang Disokong. Khususnya, tetapi tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, anda menerima dan bersetuju bahawa anda tidak akan mempunyai akses, kelayakan atau tuntutan:

 • kepada mana-mana aset digital yang dihantar ke alamat penerima yang dikaitkan dengan Dompet MX anda yang mana aset digital itu bukan Aset Digital yang Disokong;

Emas;

 • kepada mana-mana aset digital yang dihantar ke alamat penerima yang dikaitkan dengan Dompet MX anda, di mana alamat penerima itu dikaitkan dengan aset digital lain. Sebagai contoh, anda tidak akan mempunyai akses, kelayakan atau tuntutan kepada mana-mana Bitcoin (BTC) yang dihantar ke alamat penerima Bitcoin Cash (BCH).

Terdapat juga sekatan yang dikenakan di mana Aset Digital yang Disokong hanya boleh:

 • dipindahkan ke MX Wallet daripada mana-mana alamat dompet luaran yang tidak dikaitkan dengan sebarang aktiviti haram; dan
 • dipindahkan daripada MX Wallet ke mana-mana alamat dompet luaran yang tidak dikaitkan dengan sebarang aktiviti haram.

9.2         Fiat dalam Dompet MX anda

Fiat yang didepositkan ke dalam Dompet MX anda (lihat Deposit) adalah semata-mata untuk (1) pembelian Aset Digital yang Disokong dan/atau (2) Pengeluaran ke akaun bank yang diluluskan (lihat Pengeluaran).

Hasil daripada penjualan Aset Digital yang Disokong akan dikreditkan ke Dompet MX fiat anda, ditolak sebarang yuran yang berkenaan. MX Global tidak membayar faedah ke atas fiat atau baki Aset Digital Disokong yang dipegang dalam Dompet MX anda.

Berhubung dengan wang yang dipegang dalam akaun amanah, kami memilih akaun semasa tanpa faedah dengan bank, oleh itu tiada faedah akan dibayar kepada Pelanggan.

9.3         Arahan urus niaga.

MX Global akan memproses Transaksi MX Wallet mengikut arahan anda.

Anda menerima dan bersetuju bahawa MX Global tidak:

 • menjamin identiti mana-mana Pelanggan, penerima atau pihak lain kepada Transaksi Dompet MX. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan semua butiran transaksi adalah betul, dan anda harus mengesahkan semua maklumat transaksi dengan teliti sebelum menyerahkan arahan transaksi kepada MX Exchange; atau
 • mempunyai sebarang kawalan ke atas, atau sebarang liabiliti berhubung dengan, penghantaran, kualiti atau apa-apa aspek lain bagi mana-mana barangan atau perkhidmatan yang anda boleh beli daripada atau jual kepada pihak lain. MX Global tidak akan bertanggungjawab untuk, dan tidak akan mengambil tindakan berhubung dengan, memastikan bahawa mana-mana pembeli atau penjual yang anda berurusan dengan menggunakan Dompet MX anda melengkapkan transaksi yang berkaitan atau mempunyai kuasa yang diperlukan untuk berbuat demikian.

Anda juga mengakui dan menerima bahawa:

 • Transaksi Aset Digital tidak boleh diterbalikkan sebaik sahaja ia telah disiarkan ke rangkaian berkaitan yang memudahkan perlombongan Aset Digital Disokong tersebut ("Rangkaian Disokong").
 • Aset Digital yang Disokong yang dikaitkan dengan Transaksi Aset Digital yang berada dalam keadaan belum selesai akan ditetapkan dengan sewajarnya, dan tidak akan dipaparkan dalam baki MX Wallet anda atau Akaun Pelanggan atau tersedia untuk Pelanggan menjalankan Transaksi Aset Digital seterusnya sehingga transaksi yang berkaitan disahkan oleh Rangkaian yang Disokong.
 • MX Global boleh menolak untuk memproses atau boleh membatalkan mana-mana Transaksi Aset Digital yang belum selesai atas sebarang sebab atas budi bicara mutlaknya (termasuk tetapi tidak terhad kepada kekurangan Fiat atau Aset Digital yang Disokong dalam Akaun Pelanggan untuk menyelesaikan transaksi yang berkaitan pada masa arahan tersebut. ) atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai atau mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa kawal selia lain yang tertakluk kepada MX Global.
 • Dalam menyerahkan Transaksi Aset Digital, Pelanggan berdagang dengan Pelanggan lain dan tidak berdagang secara langsung dengan MX Global.
 • MX Global berhak untuk menolak atau membatalkan arahan yang dibuat dan/atau belum selesai semasa masa henti sistem. Permintaan deposit atau pengeluaran tertentu tidak boleh diproses di luar waktu perbankan biasa di Malaysia.
 • Pelanggan boleh meminta untuk membatalkan atau meminda arahannya tetapi MX Global tidak diwajibkan untuk menerima sebarang permintaan sedemikian. Arahan boleh dibatalkan atau dipinda hanya sebelum pelaksanaan, dan Pelanggan tersebut bersetuju bahawa MX Global tidak akan menanggung liabiliti berkaitan dengannya.
 • MX Global tidak memikul tanggungjawab atau liabiliti kepada Pelanggan berkaitan dengan penggunaan atau percubaan Pelanggan sedemikian untuk menggunakan Dompet MX, termasuk di mana Pelanggan cuba menghantar dan/atau menerima mata wang digital seperti Aset Digital yang Disokong melalui Transaksi Aset Digital; dan
 • Sekiranya berlaku penggantungan atau gangguan, Pelanggan bersetuju untuk memindahkan Aset Digital yang Disokong dalam MX Waller Pelanggan ke dompet luaran yang lain.

9.4         Menerima Aset Digital

Anda mungkin menerima Aset Digital Disokong ke dalam Dompet MX anda dengan memberikan alamat penerima yang dijana dalam Dompet MX anda kepada penghantar.

Dompet MX anda hanya akan dikreditkan dengan Aset Digital Disokong yang dihantar ke alamat penerima yang dijana melalui Dompet MX anda dan dikaitkan dengan Aset Digital Disokong itu. Sebagai contoh, MX Wallet anda akan dikreditkan dengan ETH apabila ia dihantar ke alamat penerima ETH yang dijana melalui MX Wallet anda.

9.5         Dana diterima secara silap

Sekiranya anda mengetahui, mengesyaki, atau sepatutnya mengetahui atau mengesyaki secara munasabah, bahawa mana-mana fiat atau aset digital telah dikreditkan ke Dompet MX anda (atau ke mana-mana akaun bank) secara silap, anda mesti segera memberitahu MX Global tentang ralat dengan menyerahkan tiket melalui Halaman Sokongan dalam laman web kami.

Anda menerima dan bersetuju bahawa anda tidak mempunyai tuntutan atau kelayakan untuk sebarang fiat atau aset digital yang diterima secara silap, dan mesti segera memulangkan dana tersebut mengikut arahan yang diterima daripada MX Global.

 1. DEPOSIT

10.1       Keperluan Deposit

Apabila identiti anda telah disahkan (mengikut keperluan Pengesahan Identiti), anda boleh mendepositkan fiat ke dalam Dompet MX anda dengan mendepositkan dana ke dalam akaun bank MX Exchange, yang dipegang dengan bank Malaysia ("Deposit").

Butiran akaun bank MX Global di mana anda mesti membuat Deposit akan diberikan kepada anda oleh MX Global, dan mana-mana akaun bank tersebut akan dipegang dan dikendalikan oleh pemegang amanah.

Sebagai sebahagian daripada keperluan deposit kami, anda mesti mematuhi dengan ketat perkara berikut:

 • anda hanya boleh membuat Deposit daripada akaun bank di Malaysia melalui pindahan wang bank yang dipegang atas nama anda sendiri. Anda tidak boleh membenarkan mana-mana pihak ketiga membuat Deposit bagi pihak anda ke dalam akaun bank MX; dan
 • anda tidak boleh menggunakan kaedah lain selain daripada yang dinyatakan di bawah ("Deposit Ditolak"). MX Exchange berhak untuk menolak sebarang Deposit yang Ditolak.
 • anda hanya dibenarkan mendaftar satu (1) akaun bank benefisiari sahaja pada bila-bila masa.
 • anda boleh meminta untuk menambah akaun benefisiari baharu untuk MX Global untuk melaksanakan semakan KYC/Benefisiari terlebih dahulu. Sebaik sahaja permintaan untuk menukar akaun bank benefisiari diluluskan, akaun bank benefisiari lama yang disenaraikan akan dialih keluar secara automatik.
 • Hanya akaun bank yang diselenggara dengan bank di Malaysia dibenarkan. Anda hanya boleh menambah akaun bank yang didaftarkan di bawah nama anda sendiri

10.2       Peruntukan Deposit

Apabila anda meminta untuk membuat Deposit melalui Dompet MX anda di laman web kami, anda dikehendaki memuat naik bukti deposit bank ("Bukti Deposit"). Untuk membenarkan peruntukan Deposit yang tepat pada masanya dan berjaya kepada Dompet MX anda, anda mesti memastikan Bukti Deposit dimuat naik dengan betul dan berjaya dengan maklumat yang jelas tentang jumlah, tarikh dan masa deposit.

MX Global tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau ketidakhadiran Deposit ke Dompet MX anda apabila anda gagal memuat naik Bukti Deposit dengan betul dan berjaya.

Deposit mungkin mengambil masa untuk mencerminkan dalam Dompet MX anda disebabkan oleh masa pemprosesan bank, proses operasi dan/atau kegagalan anda untuk mematuhi Keperluan Deposit. Dalam apa jua keadaan, MX Global tidak akan mempunyai sebarang liabiliti kepada anda berkaitan dengan sebarang kelewatan Deposit yang ditunjukkan dalam Dompet MX anda.

MX Exchange akan melakukan segala usaha yang munasabah untuk memperuntukkan Deposit yang tidak memenuhi Keperluan Deposit dengan memindahkan Deposit yang Ditolak ke akaun bank berdaftar anda setelah mendapat persetujuan anda dan selepas menolak semua caj yang berkaitan. Walau bagaimanapun, sebarang Deposit yang kurang daripada yuran pengeluaran tidak akan dikembalikan.

Mana-mana Deposit Ditolak anda yang tidak boleh diperuntukkan atas apa jua sebab, akan disimpan oleh MX Global, sehingga anda menuntutnya. MX Global hendaklah mengambil langkah yang perlu untuk memastikan anda adalah pemilik sah Deposit yang Ditolak.

10.3       Deposit Ditolak

MX hanya menerima deposit dana daripada akaun pelanggan sendiri dengan bank tempatan. Oleh itu, dana MX terima melalui kaedah transaksi yang ditunjukkan dalam jadual di bawah tidak akan ditunjukkan dalam akaun MX anda.

Selepas itu, anda akan dihubungi oleh MX untuk bayaran balik yang akan dikeluarkan berdasarkan Proses Bayaran Balik yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

Tidak Kaedah Transaksi Proses Pembayaran balik
i) akaun bank asing; atau

 

MX akan menghubungi anda melalui e-mel, meminta anda memberikan butiran akaun bank asal & salinan NRIC penyimpan untuk membolehkan dana dikembalikan ke akaun bank asal.
ii) akaun bank tempatan yang bukan milik anda; atau
iii) kaedah bank-in lain termasuk tetapi tidak terhad kepada cek, deposit tunai dsb.

 

MX akan menghubungi anda melalui e-mel, meminta anda memberikan butiran akaun bank mereka bersama-sama dengan deposit asal/slip bank-in supaya dana boleh dipulangkan ke akaun bank yang diberikan selepas deposit/slip bank-in asal telah disemak. dan disahkan.

Dana yang diterima melalui kaedah transaksi yang ditunjukkan dalam jadual di atas hanya akan dikembalikan semula ke akaun bank asal dan untuk sebarang dana yang tidak dituntut akan diserah simpan dan dipindahkan kepada Pendaftar Wang Tidak Dituntut selepas 3 bulan.

 1. PENARIKAN

11.1 Anda hanya boleh mengeluarkan dana Fiat anda (Ringgit, MYR) daripada Akaun MX Fiat anda ke akaun bank tempatan anda yang dibuka di bawah nama anda dengan institusi kewangan terkawal Malaysia. Apabila anda telah menambahkan butiran akaun bank anda pada Akaun MX anda, anda boleh mengeluarkan dana daripada MX Wallet anda ke akaun bank anda ("Pengeluaran"). MX Global akan memproses Pengeluaran mengikut arahan anda.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan bahawa sebarang arahan Pengeluaran yang diberikan kepada MX Global, termasuk nombor akaun bank yang berkaitan, adalah lengkap dan betul dan anda menerima dan bersetuju bahawa dalam apa jua keadaan, MX Global tidak akan berada di bawah sebarang kewajipan untuk membalikkan atau meminda sebarang Pengeluaran.

MX Global akan melakukan semua usaha yang munasabah untuk memproses Pengeluaran setiap hari perniagaan, tetapi anda menerima dan bersetuju bahawa MX Global tidak memberikan jaminan berhubung dengan tempoh pemprosesan Pengeluaran.

Berhubung dengan pengeluaran Aset Digital, akan ada tempoh pemprosesan untuk memudahkan permintaan pengeluaran.

11.2 Pengeluaran ke akaun bank mana-mana pihak ketiga adalah dilarang dengan nyata.

Anda bersetuju untuk tidak membuat, atau cuba membuat, sebarang Pengeluaran dana daripada Dompet MX anda ke akaun bank pihak ketiga dan menerima bahawa sebarang Pengeluaran tersebut mungkin ditolak dan/atau mengakibatkan sekatan, penggantungan atau penamatan MX anda Akaun.

 1. PERTUKARAN MX

12.1 MX Exchange ialah platform pertukaran buku pesanan untuk aset digital yang bertujuan untuk digunakan oleh pelanggan yang berpengalaman dalam dan/atau pengetahuan tentang platform yang serupa. Mana-mana orang yang menggunakan MX Exchange melakukannya sepenuhnya atas risiko mereka sendiri.

Dalam mengakses dan/atau menggunakan MX Exchange untuk sebarang tujuan, anda bersetuju dan menerima bahawa:

 • semua dagangan yang dilaksanakan di MX Exchange dilaksanakan secara automatik, berdasarkan parameter arahan pesanan anda, dan tidak boleh diterbalikkan. Dalam kes isu teknikal yang menjejaskan sistem dalaman MX Exchange, MX Global boleh, jika boleh dan mengikut budi bicara mutlaknya, mengambil langkah untuk membalikkan atau sebaliknya meminda perdagangan;
 • semua dagangan di MX Exchange adalah tertakluk kepada struktur yuran MX Global, seperti yang dipaparkan di laman web kami. Dengan menggunakan MX Exchange, anda menerima dan bersetuju dengan semua yuran yang dikenakan; dan
 • MX Global tidak memberi jaminan bahawa MX Exchange akan tersedia tanpa gangguan; bahawa tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesilapan, peninggalan atau kehilangan maklumat yang dihantar; atau bahawa sebarang pesanan akan dilaksanakan, diterima, direkodkan atau terus dibuka.

MX Global boleh, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami, menolak sebarang perdagangan, mengenakan had ke atas jumlah dagangan yang dibenarkan, atau mengenakan sebarang syarat atau sekatan lain ke atas penggunaan MX Exchange yang kami anggap perlu. Kami mungkin, sebagai contoh, mengehadkan bilangan pesanan terbuka yang anda boleh wujudkan atau menyekat dagangan dari lokasi tertentu. MX Global berhak untuk mengambil tindakan sedemikian tanpa notis awal.

 1. YURAN

13.1 Yuran yang dikenakan untuk transaksi yang dilakukan di MX Global boleh dilihat di bawah Yuran & Caj di tapak web kami. MX Global berhak untuk menukar yuran kami pada bila-bila masa dan akan mengemas kini halaman Yuran & Caj sewajarnya.

 1. KESELAMATAN AKAUN

14.1 MX Global mengambil serius tentang keselamatan dan langkah-langkah yang kami sediakan untuk melindungi Akaun MX anda. Walau bagaimanapun, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk:

 • mengekalkan keselamatan dan kawalan yang mencukupi ke atas butiran log masuk Akaun MX anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kata laluan, atau sebarang bukti kelayakan log masuk lain yang dikaitkan dengan Akaun MX anda;
 • mengaktifkan pengesahan dua faktor pada akaun MX anda;
 • memastikan butiran hubungan anda dikemas kini supaya anda boleh menerima sebarang notis atau makluman yang mungkin kami hantar kepada anda berhubung dengan keselamatan (lihat Komunikasi Elektronik; dan
 • mengekalkan keselamatan dan kawalan ke atas peti mel e-mel, nombor telefon dan aplikasi pengesahan dua faktor atau peranti yang dikaitkan dengan Akaun MX anda.

Kegagalan untuk mengambil langkah di atas, dan sebarang langkah keselamatan lain yang tersedia untuk anda, boleh mengakibatkan akses tanpa kebenaran kepada Akaun MX anda dan kehilangan atau kecurian mana-mana aset digital dan/atau baki Fiat yang disimpan dalam Dompet MX anda atau mana-mana akaun bank yang dipautkan( s). MX Global tidak akan mempunyai liabiliti kepada anda untuk atau berkaitan dengan apa-apa akses tanpa kebenaran kepada Akaun MX anda, di mana akses tanpa kebenaran itu bukan disebabkan oleh kesalahan MX Global, dan/atau sebarang kegagalan anda untuk bertindak atas sebarang notis atau makluman bahawa kami hantar kepada anda.

Keselamatan Akaun MX anda mungkin terjejas, atau gangguan yang disebabkan olehnya, oleh pancingan data, penipuan atau serangan lain, virus komputer, perisian intip, perisian menakutkan, kuda Trojan, cecacing atau perisian hasad lain yang mungkin menjejaskan komputer atau peralatan lain anda. MX Global amat mengesyorkan agar anda kerap menggunakan perisian saringan dan pencegahan virus yang bereputasi baik dan sentiasa berwaspada terhadap fakta bahawa SMS, perkhidmatan e-mel dan enjin carian terdedah kepada serangan penipuan dan pancingan data. Anda hendaklah segera memberitahu MX Global tentang sebarang perubahan luar biasa, mencurigakan, tidak jelas atau tidak normal berhubung dengan Akaun MX anda, atau sebarang penggunaan tanpa kebenaran Akaun MX anda, atau sebarang pelanggaran keselamatan berhubung dengan Akaun MX anda.

Berhati-hati harus diambil dalam menyemak mesej yang dikatakan berasal dari MX Global dan, sekiranya anda mempunyai sebarang ketidakpastian mengenai kesahihan sebarang komunikasi, anda harus log masuk ke Akaun MX anda melalui tapak web kami untuk menyemak sebarang transaksi atau tindakan yang diperlukan.

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda menerima dan bersetuju bahawa anda mempunyai tanggungjawab penuh untuk semua aktiviti yang berlaku dalam atau melalui Akaun MX anda dan menerima semua risiko sebarang akses yang tidak dibenarkan atau dibenarkan kepada Akaun MX anda.

14.2       Kunci peribadi

MX Global bersama-sama dengan penyedia perkhidmatan Business Wallet Exchange dan pemegang amanah bebas yang dilantik dengan selamat menyimpan semua kunci persendirian Aset Digital Disokong (“Kunci Peribadi”) yang dikaitkan dengan mana-mana Akaun MX. Anda menerima dan bersetuju bahawa MX Global akan mengekalkan pemilikan dan kawalan penuh ke atas Kunci Peribadi yang dikaitkan dengan Akaun MX anda dan bahawa anda tidak akan mempunyai kawalan ke atas, akses kepada, atau keupayaan untuk menggunakan, Kunci Peribadi tersebut. Sebagai contoh, tetapi tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, MX Global tidak akan:

 • menerima atau mematuhi sebarang arahan untuk menandatangani sebarang data dengan Kunci Peribadi;
 • memberi akses kepada mana-mana dana yang dikaitkan dengan kunci peribadi anda, selain daripada Aset Digital Disokong yang dikaitkan dengan dompet aset digital anda;
 • membenarkan penciptaan mana-mana alamat penerima yang dikaitkan dengan Kunci Peribadi selain daripada alamat penerima yang dibuat melalui MX Wallet anda. MX Global tidak akan mengkreditkan kepada MX Wallet anda sebarang aset digital yang dikaitkan dengan Kunci Peribadi selain daripada dana tersebut telah diterima melalui alamat penerima yang dijana melalui MX Wallet anda.
 1. KESEDIAAN PERKHIDMATAN

15.1 Walaupun kami akan melakukan segala-galanya, kami mampu untuk menyediakan operasi berterusan, MX Global tidak memberikan sebarang waranti berhubung dengan ketersediaan tapak web kami atau Akaun MX anda. Tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, kami tidak menjamin akses berterusan ke tapak web kami atau Akaun MX anda dan tidak membuat pernyataan bahawa tapak web kami, MX Global API , Akaun MX anda dan/atau sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di dalamnya akan tersedia tanpa gangguan ; atau bahawa tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesilapan, peninggalan atau kehilangan maklumat yang dihantar.

15.2 Walaupun kami berhasrat untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya di tapak web, tapak web mungkin tidak selalunya tepat sepenuhnya, lengkap atau terkini dan mungkin juga termasuk ketidaktepatan teknikal atau kesilapan tipografi.

15.3 Dalam usaha untuk terus memberikan anda maklumat selengkap dan tepat yang mungkin, maklumat boleh, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, diubah atau dikemas kini dari semasa ke semasa tanpa notis kepada anda, termasuk tanpa had maklumat mengenai dasar kami, produk dan servis. Sehubungan itu, anda harus mengesahkan semua maklumat sebelum bergantung padanya, dan semua keputusan berdasarkan maklumat yang terkandung di Laman ini adalah tanggungjawab anda sepenuhnya dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk keputusan tersebut.

 1. TRANSAKSI PADA RANGKAIAN ASET DIGITAL

16.1 Apabila anda menggunakan Akaun MX anda untuk menghantar atau menerima aset digital, transaksi mesti disahkan dan direkodkan dalam lejar awam yang dikaitkan dengan rangkaian aset digital yang berkaitan (cth rangkaian Bitcoin atau rangkaian Ethereum). Rangkaian aset digital itu bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengesahkan dan mengesahkan sebarang transaksi sedemikian. MX Global tidak boleh mengesahkan, membatalkan atau membalikkan urus niaga pada rangkaian aset digital, selain daripada mengesahkan kepada anda bahawa rangkaian telah menyelesaikan transaksi. Anda menerima dan bersetuju bahawa:

 • Setelah diserahkan kepada rangkaian aset digital, transaksi tidak akan disahkan untuk tempoh masa sementara menunggu pengesahan transaksi yang mencukupi oleh rangkaian. Urus niaga tidak lengkap semasa ia dalam keadaan belum selesai. Dana yang dikaitkan dengan urus niaga yang berada dalam keadaan belum selesai akan ditetapkan dengan sewajarnya, dan tidak akan dimasukkan ke dalam baki MX Wallet anda atau tersedia untuk anda menjalankan transaksi;
 • Apabila anda menghantar aset digital daripada Akaun MX anda, anda membenarkan kami menyerahkan permintaan transaksi anda kepada rangkaian aset digital yang berkaitan. Sebaik sahaja permintaan urus niaga telah diserahkan kepada rangkaian aset digital yang berkaitan, rangkaian akan melengkapkan atau menolak permintaan secara automatik dan anda mahupun MX Global tidak akan dapat membatalkan atau mengubah suai transaksi anda; dan
 • Rangkaian Aset Digital dikendalikan oleh rangkaian terdesentralisasi pihak ketiga yang bebas. Ia tidak dimiliki, dikawal atau dikendalikan oleh MX Global jadi kami tidak dapat memastikan bahawa sebarang butiran transaksi yang anda serahkan akan disahkan oleh rangkaian aset digital yang berkaitan. Anda bersetuju bahawa sebarang butiran transaksi yang anda serahkan mungkin tidak dilengkapkan, atau mungkin tertangguh dengan ketara, oleh rangkaian aset digital yang digunakan untuk memproses transaksi.

16.2       Protokol rangkaian dan peraturan operasi

Protokol perisian asas yang mengawal operasi Aset Digital yang Disokong adalah sumber terbuka. Sehubungan itu, sesiapa sahaja boleh menggunakan, menyalin, mengubah suai dan mengedarkannya dan MX Global tidak mempunyai pemilikan atau kawalan ke atas protokol ini. Dengan menggunakan laman web kami, anda menerima dan bersetuju bahawa:

 • MX Global tidak bertanggungjawab untuk operasi mana-mana protokol perisian asas rangkaian aset digital dan tidak memberi jaminan tentang ketersediaan, keselamatan atau fungsinya;
 • protokol perisian asas adalah tertakluk kepada perubahan mendadak dalam peraturan pengendalian (dikenali sebagai "garpu"), dan garpu tersebut boleh menjejaskan nilai, fungsi dan/atau nama mana-mana aset digital yang anda simpan dalam Akaun MX anda. Sekiranya berlaku percabangan, MX Global mungkin, dengan atau tanpa notis kepada anda, menggantung operasi kami buat sementara waktu dan, mengikut budi bicara mutlak kami, memutuskan sama ada untuk menyokong mana-mana cawangan protokol bercabang sepenuhnya atau tidak; dan
 • sekiranya MX Global memutuskan untuk tidak menyokong cawangan protokol bercabang, anda tidak akan diberikan akses kepada aset pada garpu itu. Aset tersebut akan dipegang dengan selamat oleh MX Global dan kami tidak akan membeli atau menjualnya.
 1. TIDAK AKTIVITI AKAUN

17.1 Akaun anda akan menjadi tidak aktif apabila sistem kami tidak menunjukkan sebarang rekod penggunaan akaun MX anda dalam tempoh 12 bulan. Akses anda kepada akaun akan disekat dan untuk mengaktifkan semula akaun tidak aktif anda, anda akan diminta untuk memberikan maklumat dan dokumentasi untuk kami mengesahkan identiti anda.

17.2. Fiat yang didepositkan ke dalam MX Wallet anda hanya boleh digunakan untuk pembelian Aset Digital yang Disokong dan/atau Pengeluaran ke akaun bank yang diluluskan (lihat The MX Wallet). Anda tidak boleh menggunakan Dompet MX anda untuk tujuan menyimpan Fiat.

Sekiranya kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki anda menggunakan Dompet MX anda terutamanya untuk tujuan menyimpan Fiat, MX Global berhak untuk menyekat, menggantung atau menamatkan Akaun MX anda.

17.3       Harta yang tidak dituntut

Sekiranya sebarang dana disimpan dalam Dompet MX anda dan MX Global tidak mempunyai rekod penggunaan Akaun MX anda selama dua tahun, dan kami tidak dapat menghubungi anda, undang-undang mungkin memerlukan kami melaporkan dan menghantar dana tersebut kepada pihak berkuasa berkaitan sebagai harta tidak dituntut.

 1. PENUTUPAN AKAUN ANDA

18.1 Anda mengakui dan bersetuju bahawa:

 • MX Global boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menutup Akaun Pelanggannya pada bila-bila masa;
 • Anda boleh menutup Akaun MX anda, dengan menyerahkan permintaan penutupan melalui halaman Sokongan di tapak web kami;
 • Pelanggan bertanggungjawab ke atas sebarang yuran, kos, perbelanjaan, caj atau kewajipan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yuran guaman dan mahkamah atau kos pemindahan mata wang fiat) yang berkaitan dengan penutupan Akaun Pelanggannya;
 • jika Jumlah Tertunggak dan/atau kos penutupan Akaun Pelanggan melebihi baki dalam Akaun Pelanggan, Pelanggan tersebut akan bertanggungjawab untuk membayar balik MX Global, dengan kos tersebut perlu dibayar sepenuhnya. Untuk kejelasan, MX Global berhak untuk menolak untuk menutup Akaun Pelanggan yang berkaitan dalam keadaan sedemikian.

Apabila MX Global memulakan penutupan Akaun MX, MX Global hendaklah memberitahu Pelanggan untuk memindahkan baki aset digital ke dalam dompet aset digital yang dipegang di luar MX Exchange dan untuk melaksanakan permintaan pengeluaran fiat dalam masa 30 hari bekerja. Selepas tempoh yang diberikan dan jika masih tiada maklum balas daripada Pelanggan, akaun berdaftar hendaklah ditutup secara unilateral.

Aset/ hasil akaun yang belum dikeluarkan yang telah ditamatkan akan disimpan dalam pertukaran untuk tempoh 2 tahun. Selepas tempoh 2 tahun, aset yang tidak dituntut hendaklah dibubarkan dan diserahkan kepada Pendaftar Wang Tidak Dituntut, mengikut peruntukan Akta Wang Tak Dituntut Malaysia 1965.

Begitu juga, jika anda meminta untuk menutup Akaun MX anda, anda mesti memindahkan baki aset digital anda ke dompet aset digital yang dipegang di luar MX Exchange dan untuk melaksanakan permintaan pengeluaran fiat pada hari berikutnya dari tarikh permintaan penutupan diluluskan.

Anda menerima dan mengakui bahawa, sebaik sahaja Akaun MX anda ditutup:

 • anda tidak akan mempunyai akses lagi kepadanya;
 • MX Global tidak akan bertanggungjawab untuk memberitahu anda, atau memberikan kepada anda, sebarang aset digital yang dihantar ke mana-mana alamat penerima yang dikaitkan dengan Akaun MX anda; dan
 • MX Global berhak (tetapi tidak mempunyai kewajipan) untuk memadam semua maklumat dan data akaun anda yang disimpan pada pelayan kami, dan juga berhak untuk mengekalkan sebarang maklumat yang diperlukan atas sebab undang-undang atau operasi.

Anda menerima dan bersetuju bahawa MX Global tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga berkaitan dengan penutupan Akaun MX anda, penamatan akses kepada Akaun MX anda, atau untuk pemadaman maklumat atau data Akaun MX anda.

 1. SEKATAN, PENGGANTUNGAN DAN PENAMATAN
 • MX Global berhak untuk menyekat, menggantung atau menamatkan Akaun MX anda di mana:
 • semunasabahnya kami mengesyaki Akaun MX anda menjadi subjek ralat operasi atau ralat lain, di mana kami mungkin dikehendaki menggantung akses kepada akaun anda sehingga masa ralat itu dibetulkan;
 • kami secara munasabah percaya bahawa kami perlu berbuat demikian untuk melindungi reputasi, integriti atau operasi Platform yang lancar;
 • kami secara munasabah mengesyaki bahawa Akaun MX anda telah atau sedang digunakan untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, penipuan atau dilarang di bawah mana-mana undang-undang, peraturan atau garis panduan, atau melanggar Terma dan Syarat ini;
 • kami secara munasabah mengesyaki bahawa anda telah menjalankan atau Akaun MX anda telah digunakan untuk menjalankan aktiviti manipulasi pasaran yang mengganggu permainan saksama di pasaran;
 • kami secara munasabah mengesyaki anda atau Akaun MX anda telah dikaitkan dengan, atau menimbulkan risiko tinggi, pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, penipuan, atau sebarang jenayah kewangan lain;
 • kami secara munasabah mengesyaki anda mengambil sebarang tindakan yang dianggap MX Global sebagai pemintasan kawalan MX Global, termasuk tetapi tidak terhad kepada membuka berbilang Akaun MX atau menyalahgunakan promosi yang mungkin kami tawarkan dari semasa ke semasa;
 • kami secara munasabah mengesyaki penglibatan anda dalam sebarang percubaan untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada mana-mana Akaun MX lain;
 • Akaun MX anda adalah atau nampaknya menjadi subjek mana-mana proses undang-undang, kawal selia atau kerajaan dan/atau kami, mengikut budi bicara mutlak kami, menganggap bahawa terdapat risiko peningkatan ketidakpatuhan undang-undang atau peraturan yang dikaitkan dengan Akaun MX anda;
 • Akaun MX anda tidak aktif untuk tempoh melebihi 12 bulan;
 • kami terpaksa berbuat demikian melalui sepina prima facie yang sah, perintah mahkamah, atau perintah mengikat kerajaan atau pihak berkuasa kawal selia atau dikehendaki oleh mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan;
 • nama anda muncul dalam senarai sekatan kerajaan atau badan antarabangsa; atau
 • penggantungan tersebut difikirkan sesuai oleh kami di kami

19.2 Sekiranya Perkhidmatan Aset Digital atau Akaun Pelanggan anda, disekat, ditamatkan atau digantung oleh kami atas sebab-sebab yang dinyatakan dalam Fasal 19.1 atau transaksi penipuan, haram atau menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran mana-mana undang-undang (termasuk tetapi tidak terhad kepada: Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Anti-Keganasan Akta Pembiayaan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 atau mana-mana peraturan dan/atau garis panduan yang dibuat di bawahnya):

 • kami tidak akan berada di bawah sebarang kewajipan untuk memulangkan anda keseluruhan atau mana-mana bahagian mana-mana yuran yang dibayar atau perlu dibayar oleh anda;
 • anda tidak berhak mendapat sebarang pampasan atau ganti rugi untuk kehilangan hak, muhibah atau sebaliknya, akibat daripada penamatan mengikut Terma dan Syarat ini; dan
 • mana-mana dan semua liabiliti anda kepada kami yang telah terakru sebelum tarikh kuat kuasa penggantungan, penamatan atau pembatalan akan kekal walaupun selepas penggantungan, sekatan atau penamatan.

19.3 Walau bagaimanapun Fasal 19.1 di atas, sekiranya kami secara munasabah mengesyaki bahawa anda menimbulkan risiko tinggi jenayah kewangan, termasuk pembiayaan keganasan dan pembiayaan percambahan, kami berhak untuk:

 • membekukan dana anda atau menyekat transaksi anda (jika berkenaan);
 • menolak transaksi anda, jika transaksi belum dimulakan; dan
 • melaksanakan tindakan yang perlu dengan mematuhi undang-undang, peraturan dan garis panduan yang berkaitan.

19.4 Pembekuan dana atau akaun akan terus berkuat kuasa sehingga kami boleh mendapatkan pengesahan dengan bukti dokumen bahawa:

 • anda telah dinyahsenarai oleh senarai sekatan yang menyebabkan pembekuan dana atau akaun anda; atau
 • dana atau akaun anda telah terjejas secara tidak sengaja kerana anda mempunyai nama yang sama atau serupa dengan orang yang ditetapkan.

19.5 Kami tidak akan bertanggungjawab untuk memulangkan baki yang tersedia (jika ada) dalam Akaun MX anda sehingga dan melainkan kelulusan telah diperoleh daripada pihak berkuasa yang berkaitan, jika berkenaan.

19.6 Kami akan berusaha untuk menarik balik penggantungan Akaun MX anda secepat yang munasabah apabila alasan penolakan dan/atau penggantungan tidak lagi wujud. Walau bagaimanapun, sekiranya pesanan atau transaksi anda tidak selesai disebabkan akaun MX anda digantung, kami tidak bertanggungjawab untuk membenarkan anda mengembalikan semula pesanan atau transaksi pada harga yang sama atau pada terma yang sama seperti yang digantung, diterbalikkan atau pesanan atau transaksi yang dibatalkan.

19.7 Anda akan dimaklumkan melalui e-mel jika Akaun MX anda sama ada telah digantung atau ditamatkan. Kami mungkin menggantung, menyekat, atau menamatkan penggunaan atau akses anda kepada Laman Web / Platform dan/atau menyahaktifkan atau membatalkan Akaun MX anda, sebagaimana yang kami anggap sesuai tanpa memberikan apa-apa sebab kepada anda. Anda mengakui bahawa keputusan kami untuk mengambil tindakan tertentu, termasuk mengehadkan akses kepada penggantungan, sekatan atau penamatan Akaun MX anda, mungkin berdasarkan kriteria sulit yang penting untuk tujuan pengurusan risiko kami, protokol keselamatan atau pematuhan kepada undang-undang yang berkaitan, peraturan dan garis panduan. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk mendedahkan butiran pengurusan risiko dan protokol keselamatan tersebut kepada anda.

19.8 Selepas permohonan penggantungan Akaun MX anda, akses anda kepada MX Exchange akan disekat dan semua pesanan atau transaksi anda yang belum selesai akan dibatalkan serta-merta. Anda tidak lagi boleh membuat atau melaksanakan sebarang pesanan atau transaksi melalui Platform dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian, kerosakan atau kos yang timbul daripada penggantungan tersebut.

19.9 Selepas permohonan penamatan Akaun MX anda, anda akan diberi masa 30 hari untuk mengeluarkan semua baki anda yang tersedia dalam akaun MX dan pesanan atau transaksi anda yang belum selesai akan dibatalkan serta-merta. Anda tidak lagi boleh membuat atau melaksanakan sebarang pesanan atau transaksi melalui Platform. Sebaik sahaja tempoh 30 hari tamat, akses anda kepada Platform akan disekat dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian, kerosakan atau kos yang timbul daripada penamatan tersebut.

 1. PERUNTUKAN INTEGRITI PASARAN

20.1       Operasi Perdagangan

 • MX Global mendedahkan maklumat tentang struktur pasarannya, jenis pesanan dan interaksi jenis pesanan, jika ada, pada platform.
 • MX Global mempunyai pengaturan dan proses yang mencukupi sebagaimana yang munasabah untuk menghalang aktiviti manipulatif pada platform dan memastikan pelaksanaan dagangan yang betul.
 • MX Global mempunyai susunan dan proses yang mencukupi sebagaimana yang munasabah untuk mengurus turun naik yang berlebihan platformnya (iaitu: mekanisme pemutus litar).
 • MX Global mempunyai pengaturan dan proses yang mencukupi sebagaimana yang munasabah untuk mengurus dagangan ralat yang disebabkan oleh sebarang kesalahan teknikal sistem.
 • MX Global mempunyai susunan dan proses yang mencukupi sebagaimana yang munasabah untuk menguruskan ralat, kegagalan atau pincang fungsi sistem.
 • MX Global mempunyai pengaturan dan proses yang mencukupi sebagaimana yang munasabah untuk mengurus aset Pelanggan sekiranya berlaku sebarang penggantungan atau gangguan pada platform, termasuk prosedur pemindahan atau pengeluaran.

20.2       Ketelusan Pasaran

 • MX Global memastikan maklumat dagangan, kedua-dua pra-dagang dan pasca-dagang, disediakan secara umum pada asas masa nyata.
 • MX Global menyediakan maklumat penting atau perubahan pada Aset Digital Disokong yang boleh didagangkan dengan cara yang mudah difahami dan tepat pada masanya.

20.3       Membuat Pasaran

Untuk menyediakan kecairan Aset Digital kepada semua pengguna dalam persekitaran yang adil dan telus, MX Global menjalankan pembuatan pasaran pada platformnya berdasarkan metodologi berikut seperti yang dibenarkan di bawah garis panduan RMO.

Metodologi

 • Semua aktiviti membuat pasaran yang dijalankan oleh MX Global adalah daripada dananya sendiri yang didepositkan kepada
  platform dan dana tersebut akan diisi semula apabila diperlukan untuk memastikannya
  aktiviti membuat pasaran boleh dijalankan dengan gangguan yang minimum.
 • Harga untuk semua pesanan yang dibuat oleh MX Global dirujuk masa nyata dari antarabangsa
  pertukaran dan didenominasikan dalam “MYR”;
 • Semua pesanan dibuat melalui algoritma perdagangan proprietari yang dibina berdasarkan
  Antara Muka Pengaturcaraan Aplikasi (“API”) terbuka exchange yang telah didayakan untuk
  semua pengguna.
 • Akaun pembuatan pasaran MX Global tertakluk kepada pematuhan yang sama
  dasar/rangka kerja, yuran dan had akaun yang dikenakan kepada semua pengguna, dan tidak
  terlibat dalam pesanan pengguna hadapan.

Nota: MX Global mempunyai hak untuk meminda parameter ini untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran

 1. PENGGUNAAN API MX GLOBAL

21.1 Bahagian ini digunakan untuk sebarang penggunaan Antara Muka Pengaturcaraan Aplikasi MX Global dan sebarang dokumentasi atau bahan yang berkaitan (bersama-sama, “MX Global API”).

21.2 Sebarang penggunaan API Global MX adalah atas risiko anda sendiri sepenuhnya. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan sebarang kunci API, kata laluan atau bukti kelayakan lain yang berkaitan dengan penggunaan API Global MX anda selamat, dan anda menerima dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana dan semua permintaan yang dibuat ke atas API, sama ada dibenarkan oleh anda atau bukan.

21.3 MX Global menetapkan dan menguatkuasakan had penggunaan MX Global API oleh anda (cth mengehadkan bilangan permintaan sesaat). Anda menerima dan bersetuju bahawa sebarang pemintasan, atau percubaan untuk memintas, had ini, atau sebarang penggunaan API yang boleh menjejaskan pengguna lain Tapak Global MX, boleh mengakibatkan MX Global, mengikut budi bicara mutlaknya, membatalkan akses API anda .

21.4 Jika data pasaran diberikan kepada anda melalui API Global MX, anda tidak dibenarkan untuk mengedarkan semula atau menjual data tersebut tanpa kebenaran bertulis MX Global terlebih dahulu.

 1. NASIHAT KEWANGAN

22.1 Dalam apa jua keadaan, sebarang maklumat yang terkandung di laman web kami, atau diberikan kepada anda melalui Akaun MX anda atau oleh mana-mana pekerja, ejen atau ahli gabungan MX Global, tidak membentuk kewangan, pelaburan atau nasihat profesional lain.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang keputusan untuk menyimpan, membeli atau menjual aset digital, dan keputusan tersebut harus mengambil kira toleransi risiko dan keadaan kewangan anda.

Untuk maklumat lanjut tentang risiko yang terlibat, lihat Risiko dan Pengakuan Risiko yang Diisytiharkan Sendiri di laman web kami. Anda harus berunding dengan profesional undang-undang atau cukai anda berhubung dengan situasi khusus anda.

 1. CUKAI

23.1 Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada, dan setakat mana, apa-apa cukai dikenakan ke atas mana-mana transaksi yang anda lakukan melalui Akaun MX anda, dan untuk menahan, mengumpul, melaporkan dan menghantar jumlah cukai yang betul kepada pihak berkuasa cukai yang berkenaan.

 1. AKTIVITI YANG DILARANG

24.1 Anda tidak boleh menggunakan Akaun MX anda untuk menjalankan mana-mana aktiviti atau kategori aktiviti yang ditetapkan dalam bahagian ini (setiap satu “Aktiviti yang Dilarang”):

 • pelanggaran mana-mana undang-undang, statut, ordinan atau peraturan (termasuk tetapi tidak terhad kepada Garis Panduan Pasaran Diiktiraf yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia) ;
 • menjalankan aktiviti manipulasi pasaran, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 • pelaksanaan transaksi tidak konsisten dengan aktiviti dagangan baru-baru ini di pasaran, dengan mengambil kira keadaan pasaran semasa;
 • pesanan tidak bona fide yang dibuat adalah untuk tujuan menjana turun naik yang tidak perlu atau mewujudkan keadaan di mana harga tidak atau tidak akan menggambarkan nilai pasaran saksama yang bertujuan untuk mengelirukan Pelanggan lain;
 • pesanan pada mulanya diletakkan dalam berbilang peringkat harga pada satu bahagian buku pesanan dan meminta mereka beralih ke bahagian lain buku pesanan;
 • pelaksanaan transaksi berkemungkinan bertepatan dengan atau mempengaruhi pengiraan harga pemutus litar dan harga penyelesaian;
 • pelaksanaan urus niaga melibatkan penempatan berbilang pesanan beli dan pesanan jual pada pelbagai harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga pasaran, atau penempatan pesanan beli dan jual yang memberikan penampilan peningkatan volum;
 • penglibatan beberapa individu/pihak yang berhubung atau dikaitkan antara satu sama lain dalam urus niaga yang dibuat, tidak terhad kepada acara seperti "Money Pass", "Wash Sales" atau "Collusion";
 • penempatan pesanan yang telah diatur terlebih dahulu (atau dibincangkan dengan Pelanggan lain) untuk tujuan mewujudkan harga tiruan atau kesan lain yang mengganggu, penipuan, tidak kompetitif atau tidak adil ke atas pasaran; atau
 • pelaksanaan urus niaga yang bertanggungjawab untuk sebarang pergerakan harga luar biasa pada satu sisi buku pesanan dan kemudian melaksanakan urus niaga dalam arah songsang buku pesanan untuk memanfaatkan pergerakan harga dalam beberapa gelung.
 • menjalankan, memudahkan atau menyokong aktiviti jenayah dalam apa jua bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, operasi perjudian haram atau penggodaman berniat jahat;
 • aktiviti tidak sopan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 • mengenakan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur MX Global, atau sebaliknya mengambil sebarang tindakan yang boleh menjejaskan prestasi tapak web kami atau reputasi MX Global secara negatif;
 • cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran ke tapak web kami atau mana-mana Akaun MX;
 • menghantar atau memuat naik sebarang bahan ke tapak web kami yang mengandungi virus, kuda Trojan, cecacing atau sebarang program berbahaya yang lain; atau
 • memindahkan akses atau hak Akaun MX anda kepada Akaun MX anda kepada pihak ketiga, melainkan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau dengan kebenaran MX Global terlebih dahulu.
 • membayar masuk kepada atau sebaliknya menyokong skim piramid, skim Ponzi, program matriks, skim "cepat kaya", program pemasaran pelbagai peringkat atau program pelaburan hasil tinggi;
 • aktiviti penipuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada mengambil sebarang tindakan yang menipu MX Global atau pelanggan MX Global, atau penyediaan sebarang maklumat palsu, tidak tepat atau mengelirukan kepada MX Global;
 • transaksi yang melibatkan item yang boleh membantu memudahkan atau membolehkan aktiviti haram; menggalakkan atau memudahkan kebencian, keganasan atau sikap tidak bertoleransi kaum, dianggap lucah, atau mungkin barang curi atau hasil jenayah;
 • transaksi yang melibatkan pasaran TOR, tapak perjudian dalam talian atau pengadun;
 • penjualan atau pembelian narkotik atau bahan terkawal; atau
 • pelanggaran harta intelek.

24.2 Dengan membuka Akaun MX, anda mengesahkan bahawa anda tidak akan menggunakan akaun anda untuk menjalankan mana-mana Aktiviti Larangan yang disenaraikan di atas atau sebarang aktiviti yang serupa atau berkaitan.

Melainkan anda telah mendapat kelulusan bertulis MX Global terlebih dahulu, anda menerima dan bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan Akaun MX anda untuk menjalankan atau mengendalikan mana-mana aktiviti perniagaan atau kategori aktiviti berikut:

 • perkhidmatan wang, termasuk tetapi tidak terhad kepada penghantaran wang atau aset digital, pertukaran mata wang atau aset digital atau urusan, penyedia perkhidmatan pembayaran, e-wang atau mana-mana perniagaan perkhidmatan kewangan lain;
 • perkhidmatan perjudian atau perjudian;
 • pertubuhan kebajikan atau keagamaan / rohani;
 • perkhidmatan pinjaman pengguna, termasuk tetapi tidak terhad kepada pinjaman bercagar dan tidak bercagar, pendahuluan tunai; atau
 • dana pelaburan, pengurusan aset atau perkhidmatan pembrokeran.

Kami berhak untuk menyekat, menggantung atau menamatkan Akaun MX anda jika kami mengesyaki, mengikut budi bicara mutlak kami, bahawa anda menggunakan, atau telah menggunakan, Akaun MX anda berkaitan dengan mana-mana aktiviti yang disenaraikan di atas, atau sebarang aktiviti yang serupa atau berkaitan , tanpa mendapat kelulusan bertulis MX Global terlebih dahulu.

 1. AKSES DAN AKTIVITI TERHAD

25.1 Laman web kami dan Perkhidmatan Aset Digital tidak ditujukan atau bertujuan untuk diedarkan kepada mana-mana orang di mana penggunaan laman web dan/atau Perkhidmatan kami akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang terpakai atau akan tertakluk kepada MX Global kepada sebarang keperluan pendaftaran atau pelesenan di Malaysia . Orang yang ingin mengakses laman web kami dikehendaki memaklumkan diri mereka dan mematuhi sebarang sekatan undang-undang atau peraturan yang boleh menjejaskan kelayakan mereka untuk mengakses laman web kami dan/atau menggunakan Perkhidmatan Aset Digital. Nasihat profesional perlu diminta daripada penasihat kewangan atau penasihat profesional lain mengenai kesesuaian mana-mana pelaburan.

 1. PENAFIAN WARANTI

26.1 Tapak web kami, Akaun MX anda dan apa-apa produk atau perkhidmatan yang berkaitan ditawarkan atas dasar "sebagaimana adanya" dan "di mana tersedia" dan MX Global secara jelas menafikan, dan anda mengetepikan, semua jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat . Tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, tapak web kami, Akaun MX anda dan sebarang produk atau perkhidmatan yang berkaitan ditawarkan tanpa sebarang jaminan tentang kebolehdagangan atau kesesuaian untuk sebarang tujuan tertentu.

 1. HAD LIABILITI

27.1 Dalam apa jua keadaan, MX Global atau mana-mana sekutu lain (termasuk pengarah, ahli, pekerja atau ejen masing-masing) tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, berbangkit, teladan atau punitif atau apa-apa kerosakan lain dalam apa jua bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan perniagaan, kehilangan peluang, kehilangan data, sama ada dalam kontrak, tort atau sebaliknya, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara berkaitan dengan penggunaan anda, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau ketiadaan tapak web kami dan/atau Akaun MX anda, termasuk tanpa had apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh atau akibat daripada sebarang pergantungan terhadap sebarang maklumat yang diterima daripada MX Global, atau yang disebabkan oleh kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman fail atau e-mel, ralat, kecacatan , virus, kelewatan dalam operasi atau penghantaran atau sebarang kegagalan prestasi, sama ada berpunca daripada peristiwa force majeure, kegagalan komunikasi, kecurian, kemusnahan atau akses tanpa kebenaran kepada rekod MX Global, pro grammes atau perkhidmatan.

Walau apa pun, sebarang liabiliti MX Global atau mana-mana sekutu lain (termasuk pengarah, ahli, pekerja atau ejen masing-masing) tidak akan timbul berkaitan dengan penggunaan laman web kami atau Akaun MX anda oleh anda.

 1. PAMPASAN

28.1 Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju untuk menanggung rugi MX Global atau mana-mana sekutu lain (termasuk pengarah, ahli, pekerja atau ejen masing-masing) terhadap sebarang tindakan, liabiliti, kos, tuntutan, kerugian, kerosakan, prosiding atau perbelanjaan yang dialami atau yang ditanggung secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan atau kelakuan anda berhubung dengan tapak web kami dan/atau Akaun MX anda, atau daripada pelanggaran anda terhadap Terma dan Syarat ini.

28.2 Pelanggan hendaklah bekerjasama dan membantu MX Global berkaitan dengan sebarang penyiasatan, pemeriksaan atau siasatan oleh mana-mana kerajaan atau entiti kawal selia. Pelanggan hendaklah segera memberikan MX Global apa-apa dokumen, pensijilan, rekod atau rekod lain yang mungkin dimintanya berkaitan dengan penyiasatan, pemeriksaan atau pertanyaan tersebut.

 1. PERJANJIAN

29.1 Kami berhak, dengan atau tanpa notis awal kepada anda, untuk mengambil mana-mana satu atau lebih daripada tindakan berikut sekiranya anda melanggar (atau kami mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa anda melanggar) penggunaan anda MX Global atau mana-mana peruntukan di bawah Terma dan Syarat ini, atau kami mempunyai alasan yang munasabah atau syak bahawa anda menggunakan MX Global atau mana-mana ciri atau promosinya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan yang dimaksudkan atau telah meninggal dunia, diisytiharkan muflis, muflis atau memasuki pembubaran atau didapati memungkiri obligasi hutang anda dengan mana-mana bank berlesen oleh mahkamah Malaysia atau tempat lain:-

 • Kami mungkin menolak untuk melaksanakan atau membenarkan transaksi dilakukan atau diselesaikan.
 • Kami mungkin membalikkan urus niaga yang telah dilakukan atau selesai.
 • Kami mungkin menggantung dan/atau menamatkan akaun MX Global anda, MX Global Wallet dan Perkhidmatan Aset Digital.
 • Kami mungkin mengenakan fi atau menuntut ganti rugi atau kerugian lain daripada anda.
 • Kami mungkin melaporkan transaksi tersebut kepada pihak berkuasa yang berkaitan atau agensi penguatkuasaan undang-undang.
 • Kami boleh berurusan dengan mana-mana pemegang amanah, pentadbir, eksekutif atau wakil mahkamah seperti yang difikirkan sesuai mengikut budi bicara mutlak kami.
 • Kami mungkin mengambil tindakan lain yang kami anggap perlu atau sepadan dengan sifat atau tahap pelanggaran, penyalahgunaan atau penyalahgunaan.
 1. PENYELESAIAN PERTIKAIAN

30.1 Jika anda menemui sebarang ralat atau percanggahan dalam akaun anda, anda mesti menghubungi kami dalam masa tiga (3) hari dari tarikh transaksi yang dipertikaikan, jika gagal, anda akan dianggap telah menerima ketepatan transaksi anda. Sekiranya didedahkan semasa penyiasatan kami bahawa urus niaga yang dipertikaikan itu sememangnya dibuat secara silap oleh kami, kami akan membayar balik jumlah yang dipertikaikan sewajarnya.

30.2 Anda dengan ini bersetuju dan membenarkan penggunaan MX Global dan/atau pekerja, kakitangan dan penasihatnya bagi sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda, butir-butir transaksi atau mana-mana akaun yang ditetapkan berkaitan dengan transaksi untuk tujuan tersebut. menyiasat sebarang tuntutan atau pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan transaksi(-transaksi) yang dipertikaikan dan bahawa persetujuan ini akan kekal selepas penamatan perkhidmatan dan/atau perjanjian ini. Anda seterusnya bersetuju bahawa sekiranya berlaku pertikaian atau tuntutan dalam apa jua bentuk yang timbul berkenaan dengan sebarang transaksi, rekod transaksi yang dijana oleh kami akan digunakan sebagai rujukan dan akan menjadi asas tunggal untuk menyelesaikan pertikaian tersebut di atas. atau tuntutan.

30.3 Sekiranya berlaku aduan, sila nyatakan punca aduan anda. Kami akan mengakui penerimaan aduan anda jika anda menghubungi kami melalui halaman web Sokongan Pelanggan kami. Pegawai Perkhidmatan Pelanggan akan mempertimbangkan aduan anda. Dalam masa dua (2) hari bekerja selepas kami menerima aduan anda, Pegawai akan menangani semua perkara yang dibangkitkan dalam aduan anda dengan menghantar maklum balas kepada anda atau meminta masa tambahan untuk menyelesaikan aduan dalam masa tidak lebih daripada 14 hari.

30.4 Jika anda masih tidak berpuas hati dengan maklum balas kami, anda boleh merujuk pertikaian kepada Suruhanjaya Sekuriti dengan menghubungi Pejabat Pengguna dan Pelabur seperti berikut:

 1. BAYARAN BALIK

31.1 Jika anda memerlukan bayaran balik untuk sebarang transaksi yang dijalankan menurut perkhidmatan, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel kami di [e-mel dilindungi] Bayaran balik akan dimulakan dan tertakluk kepada penentuan kami kepada kepuasan kami bahawa wang anda telah ditolak secara salah daripada akaun anda untuk pembayaran oleh kami disebabkan oleh:

 • ralat teknikal MX Global di mana transaksi percubaan anda tidak berjaya; atau
 • amaun Fiat yang salah telah didebitkan daripada akaun anda.

31.2 Bayaran balik hendaklah dilakukan dalam tempoh sebulan dari tarikh tuntutan dibuat oleh anda.

31.3 Kami berhak untuk tidak membayar balik sebarang jumlah yang dipertikaikan kepada anda jika kami percaya anda bertindak bertentangan dengan Terma dan Syarat ini.

 1. HAK HARTA INTELEK

32.1 Tapak web dan Perkhidmatan Aset Digital adalah hak milik MX Global.

32.2 Kecuali seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, setiap Pelanggan bersetuju untuk tidak mengubah suai, menyalin, mengeluarkan semula, menghantar semula, mengedar, menjual, menerbitkan, menyiarkan, mencipta karya terbitan daripada atau menyimpan MX Global (atau mana-mana bahagiannya, termasuk kod sumber MX Global atau data atau maklumat lain yang diberikan melalui MX Global) tanpa kebenaran bertulis MX Global terlebih dahulu.

32.3 MX Global dengan ini memberikan setiap Pelanggan lesen peribadi yang tidak boleh diserah hak dan tidak eksklusif, boleh dibatalkan, bebas royalti untuk menggunakan MX Global dan Perkhidmatan Aset Digital hanya di Malaysia dan untuk mengakses data dan kandungan maklumat lain melalui MX Global selaras dengan ini. Perjanjian.

32.4 MX Global dan tanda dagangan serta logonya (sama ada berdaftar atau tidak berdaftar) ("Mark") adalah Tanda proprietari yang dilesenkan kepada MX Global dan dilindungi oleh undang-undang tanda dagangan yang berkenaan. Tiada apa-apa yang terkandung dalam Perjanjian ini harus ditafsirkan sebagai memberikan sebarang lesen kepada atau hak untuk menggunakan mana-mana Tanda yang dipaparkan di sini kepada Pelanggan tanpa kebenaran bertulis MX Global.

 1. PAUTAN KE BAHAN PIHAK KETIGA DAN LAMAN WEB

33.1 Dalam mengakses MX Global atau menerima Perkhidmatan Aset Digital, Pelanggan boleh melihat kandungan (termasuk pautan ke tapak web pihak ketiga) (secara kolektif “Kandungan Tambahan”) yang disediakan oleh pihak selain MX Global (“Pihak Ketiga”).

33.2 MX Global tidak mengawal atau menyokong mana-mana Kandungan Tambahan dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Pelanggan berhubung dengan sebarang tindakan atau peninggalan Pelanggan tersebut yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana Kandungan Tambahan, termasuk tanpa had. bahan yang mungkin mengelirukan, tidak lengkap, salah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau tidak menyenangkan.

33.3 Setiap urusan atau surat-menyurat Pelanggan dengan pihak Ketiga adalah semata-mata antara Pelanggan tersebut dan Pihak Ketiga yang berkaitan. MX Global tidak bertanggungjawab dan mengecualikan semua liabiliti untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Pelanggan yang timbul daripada atau berkaitan dengan urusan tersebut.

33.4 Setiap Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan mana-mana Kandungan Tambahan adalah atas risikonya sendiri.

 1. PELBAGAI

34.1       Perjanjian keseluruhan.

Terma dan Syarat ini membentuk keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan MX Global berkenaan dengan subjek mereka dan menggantikan mana-mana dan semua perbincangan, perjanjian dan pemahaman terdahulu dalam apa jua bentuk antara anda dan MX Global (termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana versi terdahulu Terma dan Syarat ini.

34.2       Kebolehasingan.

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini, sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa, ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, secara keseluruhan atau sebahagiannya, di bawah mana-mana undang-undang, peruntukan tersebut atau sebahagian daripadanya hendaklah setakat itu dianggap tidak membentuk. sebahagian daripada Terma dan Syarat ini tetapi kesahihan, kesahihan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini tidak akan terjejas dan semua perkara lain dalam Terma dan Syarat ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

34.3       Tugasan.

Anda tidak boleh menyerahkan atau memindahkan mana-mana hak atau kewajipan anda di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kelulusan bertulis MX Global terlebih dahulu. Anda memberi MX Global kelulusan anda untuk menyerahkan atau memindahkan Terma dan Syarat ini secara keseluruhan atau sebahagian, termasuk tetapi tidak terhad kepada: (i) anak syarikat atau gabungan; (ii) pemeroleh ekuiti, perniagaan atau aset MX Global; atau (iii) pengganti melalui penggabungan.

34.4       Perubahan kawalan

Sekiranya MX Global diperoleh atau digabungkan dengan pihak ketiga, kami berhak untuk memindahkan atau menyerahkan maklumat yang telah kami kumpulkan daripada anda sebagai sebahagian daripada penggabungan, pemerolehan, penjualan atau perubahan kawalan yang lain.

34.5       Force Majeure

MX Global tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan, kegagalan dalam prestasi atau gangguan perkhidmatan yang berpunca secara langsung atau tidak langsung daripada sebarang sebab atau keadaan di luar kawalan munasabah kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sebarang kelewatan atau kegagalan akibat sebarang tindakan Tuhan, tindakan pihak berkuasa awam atau tentera, tindakan pengganas, gangguan awam, peperangan, mogok atau pertikaian buruh lain, kebakaran, gangguan dalam telekomunikasi atau perkhidmatan Internet atau perkhidmatan pembekal rangkaian, kegagalan peralatan dan/atau perisian, malapetaka lain atau sebarang kejadian lain yang di luar kawalan munasabah kami.

34.6       Survival

Semua peruntukan Terma dan Syarat ini yang mengikut sifatnya melangkaui tamat tempoh atau penamatan Terma dan Syarat ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada, bahagian yang berkaitan dengan penggantungan atau penamatan Akaun MX anda, penggunaan tapak web kami, pertikaian dengan MX Global dan peruntukan am, akan kekal selepas penamatan Terma dan Syarat ini.

34.8       Tajuk

Tajuk bahagian dalam Terma dan Syarat ini adalah untuk kemudahan sahaja, dan tidak akan mengawal makna atau tafsiran mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini.

34.9       kawalan bahasa Inggeris

Walau apa pun peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini, sebarang terjemahan disediakan semata-mata untuk kemudahan anda. Makna terma, syarat dan representasi di sini adalah tertakluk kepada takrifan dan tafsiran dalam bahasa Inggeris. Sebarang terjemahan yang disediakan mungkin tidak mewakili maklumat dalam bahasa Inggeris asal dengan tepat.

 

Pematuhan

Sebagai Pengendali Pasaran yang Diiktiraf – Pertukaran Aset Digital (RMO-DAX), MX Global ditadbir oleh Suruhanjaya Keselamatan Malaysia (SC) dan dikehendaki mempunyai proses untuk memantau pencegahan pengubahan wang haram, pembiayaan memerangi keganasan dan keperluan pembiayaan memerangi percambahan, termasuk mempunyai pengaturan dan proses on-boarding pelabur yang mencukupi.

Dalam mematuhi perkara di atas, Syarikat dipandu oleh dokumen berikut yang dikeluarkan oleh SC.

a)    Garis Panduan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan bagi Institusi Pelapor dalam Pasaran Modal dikeluarkan menurut seksyen 66B, seksyen 66E dan seksyen 83 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA) dibaca bersama seksyen 158(1) dan seksyen 160A Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 (SCMA); dan

b)    Garis Panduan Pelaksanaan Sanksi Kewangan Bersasar Berkaitan Pembiayaan Percambahan untuk Pengantara Pasaran Modal yang dikeluarkan di bawah seksyen 158 dan seksyen 160A Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 (SCMA); dan

Ketidakpatuhan terhadap mana-mana peruntukan dalam Garis Panduan ini akan menyebabkan institusi pelapor mengambil tindakan di bawah AMLA, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA) atau mana-mana peruntukan lain yang berkaitan di bawah undang-undang yang tertakluk kepada Garis Panduan ini.

MX Global komited untuk melaksanakan dan mengekalkan piawaian tertinggi bagi pematuhan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram & Pembiayaan Kaunter Keganasan dan memerlukan pengurusan dan pekerja mematuhi piawaian ini untuk mencegah penyalahgunaan MX Global produk dan perkhidmatan untuk tujuan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas.

Dalam melaksanakan komitmennya untuk membantu dalam pengesanan, pencegahan, dan pelaporan aktiviti pengubahan wang haram/pembiayaan keganasan, MX Global hendaklah dipandu oleh prinsip-prinsip berikut:

·       MX Global hendaklah mengetahui pelanggannya dengan mendapatkan bukti yang memuaskan tentang identiti mereka dan mempunyai prosedur yang berkesan untuk mengesahkan ketulenan maklumat yang diberikan oleh pelanggan baharu.

·        MX Global hendaklah memastikan perniagaannya dijalankan mengikut piawaian etika yang tinggi, undang-undang dan peraturan dipatuhi, dan perkhidmatan itu tidak diberikan jika terdapat alasan kukuh untuk mempercayai bahawa urus niaga dikaitkan dengan aktiviti pengubahan wang haram/pembiayaan keganasan.

·       Tertakluk kepada kekangan undang-undang yang berkaitan dengan kerahsiaan pelanggan, MX Global hendaklah bekerjasama sepenuhnya dengan agensi penguatkuasa undang-undang dengan, antara lain, mengambil langkah sewajarnya yang dibenarkan oleh undang-undang jika terdapat alasan munasabah untuk mengesyaki aktiviti pengubahan wang haram/pembiayaan keganasan.

·       MX Global hendaklah menerima pakai dasar yang selaras dengan prinsip yang ditetapkan dalam dasar ini, dan memastikan kakitangannya, di mana-mana sahaja berada, dimaklumkan tentang dasar ini dan dilatih secukupnya dalam perkara yang diliputi di sini.

·        MX Global hendaklah melaksanakan prosedur khusus untuk pengenalan pelanggan, penyimpanan rekod dan penyimpanan dokumen transaksi dan pelaporan transaksi yang dilindungi dan mencurigakan.

Dengan memohon dan menggunakan MX Global, anda bersetuju dengan perkara di atas dan bersetuju untuk memberikan maklumat sedemikian yang mungkin diperlukan timbul daripada perkara di atas.

 

Had Tanggungjawab

 

LAMAN WEB INI, KANDUNGAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN INI DISEDIAKAN ATAS ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI, SAMA ADA TERSURAT, TERSIRAT ATAU BERKANUN. KAMI MENAFIKAN SECARA KHUSUS SEBARANG WARANTI TERSIRAT TAJUK, KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN/ATAU TANPA PELANGGARAN. SAMA ADA KAMI MAUPUN AFILIASI ATAU PENYEDIA PERKHIDMATAN, ATAU MANA-MANA ​​PEGAWAI, PENGARAH, EJEN, USAHA SAMA, PEKERJA ATAU WAKIL KAMI ATAU SESIAPA SAJA, BAGI SESIAPA PIHAK ANDA, BADAN, BADAN, TANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU SESIAPA SAHAJA BAGI PIHAK ANDA, BADAI KEROSAKAN AKIBAT, TERMASUK TANPA HAD, KEHILANGAN HASIL ATAU DATA, SAMA ADA BERDASARKAN KONTRAK, TORT, KECUAIAN, LIABILITI KETAT, ATAU SEBALIKNYA, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PRODUK YANG DIBENARKAN ATAU TANPA SAH AKIBAT KAMI TERMA DAN SYARAT. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT JADI HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERKENA ANDA TETAPI HANYA SEHINGGA SEJAUH TERSEBUT.

 

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan kami, ahli gabungan, pekerja, pengarah, wakil dan penyedia perkhidmatan kami, dan setiap pegawai, pengarah, ejen, usaha sama, pekerja dan wakil kami atau masing-masing, tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan atau permintaan (termasuk yuran peguam, ganti rugi, kos, denda, yuran atau penalti yang ditanggung oleh AS, yang timbul daripada atau berkaitan dengan:

 

1. Pelanggaran oleh Anda terhadap Terma dan Syarat; atau
2. Penggunaan laman web, kandungan, produk atau perkhidmatan ini oleh anda; atau
3. Sebarang pelanggaran oleh anda terhadap mana-mana undang-undang, peraturan, peraturan atau hak mana-mana pihak ketiga.

Pengakuan Risiko yang Diisytiharkan Sendiri

 

1. NOTIS PENTING

1.1 Semua pelanggan harus berusaha sedaya upaya untuk membaca dan memahami Pengakuan Risiko yang Diisytiharkan Sendiri (“Penyata”) yang dinyatakan di sini. MX Global Sdn Bhd (“MX Global”) mengesyorkan agar semua pelanggan mendapatkan nasihat profesional mereka sendiri untuk membantu dalam pemahaman menyeluruh tentang Penyata ini dan hak anda (termasuk takat ini) dan kewajipan yang timbul daripadanya.

1.2 MX Global berhak untuk menukar Penyata ini pada bila-bila masa dan di mana-mana bahagian tanpa notis terlebih dahulu. Sekiranya sebarang perubahan dibuat, Penyata yang telah disemak hendaklah segera disiarkan di Laman Web MX. Anda mesti sentiasa menyemak Penyata ini untuk memaklumkan diri anda tentang sebarang perubahan.

1.3 Dengan menggunakan Laman Web MX, anda akan dianggap telah menerima risiko yang dinyatakan di sini.

 

2. PENDEDAHAN RISIKO  

2.1     PERDAGANGAN ATAS ASET DIGITAL

2.1.1 Aset digital ialah bukan tender yang sah dan ia adalah tidak disokong oleh Kerajaan Malaysia (kerajaan"). Akaun dan baki nilai tidak tertakluk kepada mana-mana insurans deposit yang disokong Kerajaan atau mana-mana perlindungan Kerajaan yang lain.

2.1.2 Sebarang kerugian akibat daripada perdagangan atau pelaburan pelabur melalui pasaran yang diiktiraf adalah tidak dilindungi oleh Dana Pampasan Pasaran Modal.

2.1.3 Matawang Kripto yang Disokong MX Global ialah tidak disokong oleh mana-mana entiti. Ini bermakna anda tidak mempunyai hak untuk menuntut balik terhadap entiti yang mengeluarkan. Ini juga bermakna bahawa MX Global mahupun orang lain tidak mempunyai kewajipan untuk membeli balik mata wang kripto anda pada masa hadapan.

2.1.4 Transaksi aset digital yang dihantar daripada MX Global Wallet anda adalah tidak boleh balik. Ini bermakna anda mungkin tidak dapat memulihkan Aset Digital jika:

i) anda menghantar aset digital ke alamat yang salah;

ii) anda menghantar jumlah yang salah; atau

iii) urus niaga mata wang kripto yang dibuat secara penipuan daripada akaun anda.

MX Global tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan transaksi jika arahan itu berkaitan dengan alamat atau maklumat yang salah.

2.1.5 Kemeruapan dan ketidaktentuan harga aset digital berbanding mata wang fiat boleh mengakibatkan kerugian atau liabiliti cukai yang ketara dalam tempoh masa yang singkat.

2.1.6 Perubahan atau tindakan perundangan dan peraturan di peringkat negeri atau antarabangsa boleh menjejaskan penggunaan, pemindahan, pertukaran dan nilai aset digital.

2.1.7 Aset digital diperoleh daripada kesediaan berterusan peserta pasaran untuk menukar mata wang fiat untuk aset digital, yang boleh mengakibatkan potensi kerugian kekal dan jumlah nilai, sekiranya pasaran untuk aset digital hilang.

2.1.8 Tiada jaminan bahawa seseorang yang menerima aset digital sebagai pembayaran hari ini akan terus berbuat demikian pada masa hadapan.

2.1.9 Sifat aset digital boleh membawa kepada peningkatan risiko penipuan atau serangan siber. Menjaga akaun anda selamat daripada jenis serangan ini adalah tanggungjawab anda.

2.1.10 Sifat aset digital bermakna bahawa sebarang kesulitan teknologi yang dialami oleh pembekal perkhidmatan boleh menghalang akses atau penggunaan aset digital anda.

 

2.2     LAMAN WEB/PERKHIDMATAN/PERTUKARAN

2.2.1 Dengan mengakses Laman Web ini, anda hendaklah mematuhi dan terus mematuhi sebarang sekatan undang-undang atau peraturan yang boleh menjejaskan kelayakan anda untuk mengakses, menggunakan Laman Web dan/atau menerima Perkhidmatan.

2.2.2 Dagangan yang dilaksanakan di Laman Web ini adalah mengikat dan tidak boleh dibatalkan atau diterbalikkan melainkan perdagangan yang dilaksanakan timbul daripada ralat dagangan dalam Bursa atau ralat atau kerosakan sistem.

2.2.3 MX Global boleh menggantung akaun anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya atas sebab-sebab termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran atau disyaki pelanggaran Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA), transaksi yang mencurigakan, pelanggaran kami Terma dan Syarat dan pelanggaran undang-undang.

2.2.4 Semua kandungan yang terkandung dalam Laman Web dan/atau Perkhidmatan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Tiada bahagian Laman Web dan/atau Perkhidmatan bertujuan untuk membentuk nasihat (kewangan atau sebaliknya), dan Laman Web dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipercayai apabila membuat sebarang keputusan atau mengambil sebarang tindakan dalam bentuk apa pun.

2.2.5 Anda telah menilai dan memahami sepenuhnya risiko Mata Wang Kripto yang Disokong dan mengikut budi bicara mutlak anda sendiri, anda memutuskan untuk membeli Mata Wang Kripto yang Disokong.

2.2.6 Laman Web/Perkhidmatan disediakan tanpa sebarang jenis waranti dan MX Global tidak menjamin tapak tersebut akan berfungsi sepenuhnya pada setiap masa.

2.2.7 Apabila melabur dalam Matawang Kripto yang Disokong, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang MX Global secara khusus menafikan sebarang waranti tersirat, kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan/atau bukan pelanggaran berkenaan dengan Laman Web, Perkhidmatan dan/atau kandungan dan ia bersama-sama pegawai, pengarah, pekerja dan wakilnya tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan langsung atau tidak langsung, boleh diramalkan atau sebaliknya, termasuk sebarang kerosakan atau kerugian tidak langsung, berbangkit, khas atau teladan atau keuntungan atau data hasil yang timbul daripada pembelian/perdagangan anda Matawang Kripto yang Disokong dan/atau penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan atau sebarang maklumat yang terkandung di dalamnya, dan anda menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan atas risiko anda sendiri

                           

3. PENGAKUAN 

3.1 Saya mengakui bahawa Penyata ini tidak bertujuan untuk menyeluruh dan mungkin terdapat faktor risiko lain yang perlu saya ambil kira sebelum melabur dalam aset digital.

3.2 Saya mengakui dan menerima tapak web mungkin tidak tersedia pada masa yang tidak ditentukan kerana pelbagai keadaan dan bahawa MX Global tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian semasa sistem tidak berfungsi.

3.3 Saya telah membaca dengan teliti, memahami dengan jelas dan menerima risiko dan Terma dan Syarat dinyatakan di sini apabila berurusan dengan Mata Wang Kripto yang Disokong di Laman Web Global MX dan/atau mengakses atau menggunakan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh MX Global dan mengakui bahawa kenyataan ini akan berkesan dan mengikat saya sendiri.

Pengendalian Aduan dan Penyelesaian Pertikaian

Di bawah adalah saluran/mod untuk pelanggan membuat simpanan aduan, rungutan dan pertikaian:

 

MX Global Sdn Bhd

SALURAN

DESCRIPTION

Elektronik

Borang aduan

Di bahagian Sokongan pada Tapak Web Global MX https://mxglobal.com.my/support/

 

di Media sosial

Facebook https://www.facebook.com/mxglobalmalaysia/

 

Telegram

https://t.me/joinchat/FSjFIBCGt2hFe4JkGWv8Rg

 

E-mel

[e-mel dilindungi]

 

Bukan Elektronik

Panggilan telefon

+ 603-7732 1870

 

Mel/Surat

Sokongan @ MX Global Sdn Bhd

MX Global Sdn Bhd

Tingkat 7, Menara N,

No.8, Jalan Damansara PJU 8,

Bandar empayar,
47820 Petaling Jaya, Selangor

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Selanjutnya, memandangkan MX Global Sdn Bhd adalah salah satu pemain pasaran modal Pengendali Pasaran Diiktiraf – Digital Asset Exchange (RMO-DAX) yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, pengadu juga boleh menyalurkan dan menyerahkan kepada Pejabat Pengguna & Pelabur SC. melalui e-mel, talian hotline, faksimili dan mel biasa seperti yang dinyatakan dalam laman web SC.

·         e-mel: [e-mel dilindungi];

·         Faksimili: (603) 6204 8991; atau

·         Mel/Kurier Biasa:

Pejabat Pengguna & Pelabur Suruhanjaya Sekuriti Malaysia : No 3, Persiaran Bukit Kiara Bukit Kiara, 50490 Kuala Lumpur.

 

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

Atau sebaliknya, menurut Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, jika Klien ingin membuat pendedahan atau laporan kelakuan tidak wajar oleh mana-mana Pengarah menurut Akta tersebut, pekerja perlu membuat pendedahan tersebut tentang kelakuan tidak wajar kepada Pencegahan Rasuah Malaysia. Suruhanjaya (SPRM). Sebarang penyiasatan dan/atau tindakan yang diambil selepas itu akan dibuat mengikut Akta.

 

MEKANISME PROGRAM RUJUKAN

Program Rujukan Global MX (“Program”) ialah pendekatan kami untuk memberi ganjaran kepada pengguna kerana mempromosikan MX Global (“Syarikat”) kepada rakan dan rangkaian. Program ini membolehkan pengguna diberi ganjaran dalam bentuk fiat Ringgit Malaysia (“MYR”) dan sebut harga aset digital masing-masing berdasarkan dagangan tersebut dengan merujuk rakan dan keluarga mereka kepada Syarikat. Syarikat juga akan memasukkan bonus kepada setiap pengadil pengguna untuk menyertai kami "Bonus Rujukan". Peraturan berikut digunakan untuk penyertaan pengguna dalam Program. Tanpa mengehadkan kebolehgunaan Terma dan Syarat Syarikat, dasar Privasi dan Buku Peraturan Perdagangan, pengguna hendaklah terikat dengan Peraturan ini apabila menyertai Program.

IKUT LANGKAH INI
Memang mudah untuk merujuk seseorang kepada Syarikat. Cuma navigasi ke papan pemuka rujukan MX Global dan salin kod rujukan anda. Anda kemudiannya boleh berkongsi kod ini dengan rakan anda serta rangkaian besar peniaga dan pelabur. Kod tersebut ialah pautan penjejakan unik yang memaut kembali kepada anda. Ini membolehkan kami menjejaki bilangan orang yang telah menyertai MX Global akibat daripada menekan pautan anda.

GANJARAN RUJUKAN
Dengan Program ini, anda mempunyai kawalan penuh ke atas masa depan anda. Tiada had untuk jumlah yang anda boleh perolehi dengan merujuk orang lain. Anda mungkin mempunyai aliran pendapatan pasif yang kukuh jika anda membina rangkaian yang besar dan menguntungkan. Sesiapa sahaja yang mendaftar melalui pautan rujukan MX Global akan menerima diskaun 10% ke atas yuran dagangan mereka selama 30 hari.

MENERIMA GANJARAN
Berikut adalah semua yang anda perlu tahu tentang mendapatkan Bonus Rujukan:
i) Bayaran rujukan akan dikreditkan ke akaun MX Global anda serta-merta.
ii) Pembayaran akan dibuat dalam bentuk fiat Ringgit Malaysia (“MYR”) dan sebut harga aset digital masing-masing berdasarkan dagangan tersebut.
iii) Papan pemuka rujukan memberikan gambaran menyeluruh tentang sejarah rujukan anda, termasuk wang yang diperoleh dan bilangan orang yang anda rujuk.

DI MANA ANDA HARUS BERKONGSI PAUTAN RUJUKAN ANDA?
Twitter
Facebook
Reddit
Youtube
WeChat
Pokok Koko
Talian
WhatsApp
Telegram
Pada halaman perniagaan anda
Dalam kumpulan perdagangan/pelaburan
Kepada rakan dan keluarga anda

Kongsi imej ini pada saluran anda:

MENINGKATKAN SEMUA ORANG
Jika anda ingin membangunkan rangkaian rujukan, anda harus terlibat dalam mendidik orang lain. Jika anda mencadangkan seseorang yang kerap berdagang dengan MX Global, anda akan mendapat 20% daripada yuran dagangan mereka. Kami telah menyusun pilihan ringkas bahan pengajaran kami di sini. Sila berasa bebas untuk menggunakannya untuk mendidik pengadil baharu atau sedia ada dan memotivasikan mereka untuk menjadi lebih aktif dalam cryptoverse.

TERMA DAN SYARAT

1. Program ini dikendalikan oleh MX Global Sdn. Bhd. ("Syarikat/Pengiklan") dalam tempoh dari 1 Mei 2022 00:00 PG GMT+8 hingga masa yang akan ditentukan dan dimaklumkan oleh Syarikat/Pengiklan
("Tempoh Program").
2. Program ini terpakai kepada semua pengguna sah MX Exchange baharu dan sedia ada (Akaun KYC
Tahap 1 hingga KYC
Tahap Akaun 3)
3. Yuran dan Caj Program serta mekanisme diterangkan seperti berikut:
a) Untuk setiap rujukan yang berjaya bagi pengguna baharu (“Pengadil”) yang dibuat oleh pengguna sedia ada (“Perujuk”) menggunakan
Kod Rujukan mereka yang diberikan kepada Akaun Global MX mereka (yang mungkin dijana di
https://www.mxglobal.com.my/settings/referral), the Referrer and Referee shall be entitled to
menerima faedah tertentu seperti yang diterangkan di bawah.

b) Perujuk akan menerima 20% daripada yuran dagangan yang dikutip oleh Syarikat/Pengiklan daripada perdagangan yang dibuat oleh Pengadil pada kedua-dua pasangan dagangan BTC/MYR dan ETH/MYR yang ditawarkan di MX Exchange
(“Bonus Rujukan”). Bonus Rujukan akan dibayar dalam bentuk fiat Ringgit Malaysia (“MYR”) dan sebut harga aset digital masing-masing berdasarkan dagangan tersebut. Syarikat/Pengiklan akan mengira dan membayar Bonus Rujukan serta-merta sebaik sahaja perdagangan dibuat oleh Pengadil.
c) Pengadil akan menerima diskaun 10% ke atas yuran dagangannya yang ditanggung untuk sebarang perdagangan yang dibuat selama 30 hari dari tarikh pendaftaran Akaun Global MXnya (“Diskaun Pengadil”). Diskaun Pengadil akan digunakan sebelum sebarang diskaun yuran lain yang berkenaan dan tidak terpakai kepada yuran dagangan negatif atau berkadar sifar. Pengadil tidak akan berhak mendapat Diskaun Pengadil selepas tempoh 30 hari tamat.
d) Untuk mengelakkan keraguan, "yuran perdagangan" merujuk kepada yuran yang dikutip oleh Syarikat/Pengiklan untuk
perkhidmatan yang disediakan melalui dua jenis pesanan di MX Exchange iaitu (i) Pesanan Had dan (ii)
Isi dan Bunuh Perintah.
e) Tiada had kepada bilangan Bonus Rujukan yang boleh diterima oleh Perujuk di bawah Program.
4. Kod Rujukan adalah unik untuk setiap pengguna MX Global yang layak. Kod Rujukan tidak boleh
dipindahkan, dijual atau diserahkan kepada orang lain dan ia tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau Bitcoin/Ethereum selain dari segi Peraturan ini.
5. Harap maklum bahawa Syarikat/Pengiklan boleh meminda Program (khususnya, syarat-syarat Bonus Rujukan dan Diskaun Pengadil yang dinyatakan di atas) pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlaknya, walaupun pindaan tersebut mungkin berlaku kepada kelemahan kepada Perujuk atau Pengadil yang mengambil bahagian.
Walau bagaimanapun, sebarang perubahan pada Program akan dimaklumkan kepada semua pengguna dalam satu (1) minggu
memajukan
6. Syarikat/Pengiklan berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan atau melarang Peserta, Perujuk, Pengadil, atau mana-mana orang lain daripada menyertai atau layak dalam mana-mana aspek
Program untuk sebarang sebab, termasuk tanpa had jika Syarikat/Pengiklan menganggap atau mengesyaki bahawa orang tersebut:
a) telah bertindak melanggar terma dan syarat ini, Terma dan Syarat Syarikat,
Dasar Privasi dan Buku Peraturan Perdagangan atau mana-mana perjanjian lain yang dimeterai dengan Syarikat/Pengiklan
(sama ada berkaitan dengan Program ini atau sebaliknya);
b) telah merosakkan, mengusik, menyalahgunakan, atau merosakkan pengendalian Program; atau
c) telah terlibat dalam kelakuan yang Syarikat/Pengiklan anggap tidak sesuai atau tidak boleh diterima, yang termasuk (tanpa had) kelakuan yang tidak konsisten dengan pengendalian atau tujuan Program yang dimaksudkan seperti yang ditentukan oleh Syarikat/Pengiklan.

7. Untuk mengelakkan keraguan, Peserta, Perujuk, atau Pengadil yang terlibat dalam tingkah laku perdagangan yang dilarang melalui akaun MX Global mereka (termasuk tanpa had dagangan cucian sama ada dijalankan secara bebas atau seiring dengan orang lain) akan hilang kelayakan secara automatik daripada semua aspek Program .
8. Jika mana-mana Peserta, Perujuk, atau Pengadil didapati atau dianggap tidak layak untuk Program atas sebarang sebab, atau dilarang atau hilang kelayakan di bawah Klausa 5, 6 dan 7 di atas, Syarikat/Pengiklan berhak pada bila-bila masa:
a) untuk kehilangan, menarik balik atau menahan mana-mana atau semua Bonus Rujukan atau Diskaun Pengadil;
b) di mana Bonus Rujukan atau Diskaun Pengadil telah dibayar dan/atau digunakan, untuk menuntut semula mana-mana atau semua Bonus Rujukan atau Diskaun Pengadil dan/atau menolak nilai bahagian yang digunakan daripada Bonus Rujukan atau Diskaun Pengadil daripada akaun MX Global masing-masing dalam mana-mana mata wang.
Dalam keadaan sedemikian, tiada seorang pun berhak mendapat sebarang bayaran atau pampasan daripada
Syarikat/Pengiklan.
9. Keputusan Syarikat/Pengiklan dalam sebarang perkara berkaitan Program adalah muktamad dan
muktamad.
Semua penilaian dan pengiraan untuk tujuan Program hendaklah ditentukan oleh
Syarikat/Pengiklan dan adalah muktamad dan mengikat.
10. Syarikat/Pengiklan tidak bertanggungjawab untuk sebarang keadaan atau peristiwa yang boleh menghalang Peserta, Perujuk atau Pengadil daripada menyertai Program akibat sekatan teknikal tertentu, isu atau had lain seperti force majeure, yang termasuk (tetapi tidak terhad kepada) pertimbangan kawal selia, arahan kerajaan dan campur tangan kerajaan dalam apa jua bentuk sekalipun.
11. Syarikat/Pengiklan tidak akan menanggung sebarang liabiliti untuk apa-apa kerugian yang ditanggung atau dialami oleh mana-mana orang berkaitan dengan Program, walau apa jua pun yang timbul, termasuk tanpa had, sebarang kesilapan dalam mengira Bonus Rujukan atau Diskaun Pengadil yang perlu dibayar, dan apa-apa perubahan berikutnya kepada Bonus Rujukan atau Nilai Diskaun Pengadil (jika ada).
12. Program ini tidak sah bersama-sama dengan kempen, tawaran atau promosi lain melainkan dinyatakan sebaliknya.
13. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara terma dan syarat ini dan mana-mana risalah,
pemasaran, atau bahan promosi yang berkaitan dengan Program, terma dan syarat ini akan diguna pakai.
14. Syarikat/Pengiklan berhak untuk membatalkan, menarik balik atau meminda mana-mana aspek
Program atau terma dan syarat ini mengikut budi bicara mutlaknya tanpa liabiliti kepada mana-mana orang.

15. Program ini dan terma dan syarat ini dikawal oleh undang-undang Malaysia dan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
16. Dengan menyertai Program, Perujuk atau Pengadil mewakili dan mengakui bahawa dia telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini dan dengan semua keputusan Syarikat/Pengiklan tanpa had atau kelayakan.